Från första juni står kyrkorna igen öppna för gudstjänst – men inte för fler än femtio personer, säger biskop Bo-Göran Åstrand.
Från första juni står kyrkorna igen öppna för gudstjänst – men inte för fler än femtio personer, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

Från juni får vi fira gudstjänst i kyrkan igen

anvisningar.

Från första juni kan församlingen samlas till gudstjänst i ett kyrkorum igen – förutsatt att kyrkan är tillräckligt stor och deltagarna inte är fler än femtio. Efter midsommar kan församlingarna också ordna övernattningsläger, om de har lämpliga utrymmen för det.

5.5.2020 kl. 16:09

Igår kväll och idag har biskoparna suttit i möte för att reda ut vad regeringens beslut om samlingar innebär för kyrkans del. En del beslut var lätta, andra svåra, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

– Vi är glada att vi igen får fira gudstjänst i kyrkan, förstås med begränsningen att gudstjänstfirarna inte kan vara fler än femtio och måste hålla säkerhetsavstånd. I vissa fall är kyrkan så liten att de måste vara färre än femtio.

Det är också möjligt att fira nattvard, men om man väljer att fira nattvard eller inte får varje församling avgöra självständigt.

Dagskriftskolor får ordnas från första juni.

– Eftersom högstadieelever får gå i skola från mitten av maj är det rimligt att samma regler gäller för församlingen, säger Åstrand.

Lägerskriftskolorna diskuterades länge

En svårare diskussion var frågan om lägerskriftskolorna.

– Ännu igår var vi osäkra på om man alls vågar öppna upp för dem i sommar. Nu har vi från myndighetshåll fått sådana signaler att det ska vara möjligt. Vi rekommenderar lägerskriftskolor först från midsommar framåt, och också då ska man fundera noga på om man har sådana utrymmen att det med tanke på situationen är möjligt att ordna trygga övernattningsläger för konformander och personal. Det är också viktigt att ta reda på hur konfirmanderna och deras föräldrar ställer sig till saken.

Läger kan se olika ut beroende på var i stiftet man befinner sig, konstaterar biskopen.

– Vi måste också komma ihåg att kyrkan har ett arbetsgivaransvar. Om man ordnar läger måste man noggrant överväga vem som kan delta. Det är självklart att om man har en person som tillhör en riskgrupp så sänder man inte den personen på läger.

Bo-Göran Åstrand säger att biskoparna inom en vecka väntar sig att myndigheterna ska komma med mer detaljerade rekommendationer angående lägerverksamheten.

– Så fort vi har dem får församlingarna besked. Det kan till exempel handla om anvisningar om måltiderna – får alla äta samtidigt? – eller om hur många som får befinna sig i samma byggnad vid samma tid. Vi är inte den enda instans som väntar på direktiv om det här, också till exempel scoutrörelsen befinner sig i samma båt.

Biskopen vill särskilt tacka alla kyrkligt anställda i Borgå stift för det arbete de gör under de här omständigheterna.

– Jag är övertygad om att det med gemensamma krafter och kreativitet ska gå att göra det bästa av sommaren.

Här följer biskoparnas anvisningar i sin helhet:

Biskoparnas anvisningar till församlingarna om en stegvis avveckling av mötesbegränsningarna från och med 1.6.2020

5.5.2020

Församlingarna sköter kyrkans andliga uppdrag genom att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten samt verka för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan . Det är särskilt viktigt under undantagsförhållanden och har betydelse för människornas psykiska ork och välbefinnande.

Regeringen har den 4 maj 2020 beslutat att övergå till nästa fas när det gäller att bromsa coronaepidemin. Vid offentliga sammankomster tillämpas från och med den 1 juni 2020 en mötesbegränsning på 50 personer. Regeringen rekommenderar att begränsningen också ska gälla religiösa tillställningar. De som hör till en riskgrupp rekommenderas fortsatt att undvika fysiska kontakter och använda sitt eget omdöme.

Biskoparna ger församlingarna följande anvisningar:

Gudstjänster Gudstjänster kan från och med den 1 juni 2020 genomföras så att församlingen är närvarande i kyrkorummet. Högst 50 personer kan delta i gudstjänsten. I gudstjänsterna kan man fira nattvard. Deltagarnas säkerhet ska tryggas genom att man ser ti ll säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien. Om kyrkorummet är litet kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. Stiften ger vid behov närmare anvisningar. Det rekommenderas att gudstjänsterna fortsättningsvis ström mas på nätet (video - eller ljudströmning).

Kyrkliga förrättningar

Från och med den 1 juni 2020 får högst 50 personer delta i kyrkliga förrättningar. Deltagarnas säkerhet ska tryggas genom att man ser till säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien. Om lokalen är lite n kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. Stiften ger vid behov utförligare anvisningar.

Övriga församlingssammankomster
Församlingssammankomster kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. Församlingarna uppmanas ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att högst 50 personer deltar samtidigt.

Dagskriftskolor
Dagskriftskolor kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. När säkerhetsrutinerna utvecklas är det bra att följa skolornas verksamhetsmodeller. Stiften ger vid behov utförligare anvisningar.

Konfirmandläger och andra läger
Det är möjligt att inleda konfirmandläger och annan lägerverksamhet från och med den 1 juni 2020. På grund av säkerhetsförberedelserna och andra praktiska orsaker rekommenderas det dock att läger med övernattning inleds först efter midsommaren.

I all lägerverksamhet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid hygien och tillräckligt rymliga lokaler. Stiften ger utförligare anvisningar i samarbete med myndigheterna.

Arbetsgivaren ska också genom behövliga åtgärder se till medarbetarnas hälsa och säkerhet. Arbetsgivarens ansvar framhäv s särskilt i lägerförhållanden.

Församlingen beslutar om hur och när konfirmandundervisningen ska genomföras. Det är bra att diskutera genomförandet med konfirmanderna och deras familjer och i mån av möjlighet höra deras synpunkter.

Sofia Torvalds

Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Slutet nått