Från första juni står kyrkorna igen öppna för gudstjänst – men inte för fler än femtio personer, säger biskop Bo-Göran Åstrand.
Från första juni står kyrkorna igen öppna för gudstjänst – men inte för fler än femtio personer, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

Från juni får vi fira gudstjänst i kyrkan igen

anvisningar.

Från första juni kan församlingen samlas till gudstjänst i ett kyrkorum igen – förutsatt att kyrkan är tillräckligt stor och deltagarna inte är fler än femtio. Efter midsommar kan församlingarna också ordna övernattningsläger, om de har lämpliga utrymmen för det.

5.5.2020 kl. 16:09

Igår kväll och idag har biskoparna suttit i möte för att reda ut vad regeringens beslut om samlingar innebär för kyrkans del. En del beslut var lätta, andra svåra, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

– Vi är glada att vi igen får fira gudstjänst i kyrkan, förstås med begränsningen att gudstjänstfirarna inte kan vara fler än femtio och måste hålla säkerhetsavstånd. I vissa fall är kyrkan så liten att de måste vara färre än femtio.

Det är också möjligt att fira nattvard, men om man väljer att fira nattvard eller inte får varje församling avgöra självständigt.

Dagskriftskolor får ordnas från första juni.

– Eftersom högstadieelever får gå i skola från mitten av maj är det rimligt att samma regler gäller för församlingen, säger Åstrand.

Lägerskriftskolorna diskuterades länge

En svårare diskussion var frågan om lägerskriftskolorna.

– Ännu igår var vi osäkra på om man alls vågar öppna upp för dem i sommar. Nu har vi från myndighetshåll fått sådana signaler att det ska vara möjligt. Vi rekommenderar lägerskriftskolor först från midsommar framåt, och också då ska man fundera noga på om man har sådana utrymmen att det med tanke på situationen är möjligt att ordna trygga övernattningsläger för konformander och personal. Det är också viktigt att ta reda på hur konfirmanderna och deras föräldrar ställer sig till saken.

Läger kan se olika ut beroende på var i stiftet man befinner sig, konstaterar biskopen.

– Vi måste också komma ihåg att kyrkan har ett arbetsgivaransvar. Om man ordnar läger måste man noggrant överväga vem som kan delta. Det är självklart att om man har en person som tillhör en riskgrupp så sänder man inte den personen på läger.

Bo-Göran Åstrand säger att biskoparna inom en vecka väntar sig att myndigheterna ska komma med mer detaljerade rekommendationer angående lägerverksamheten.

– Så fort vi har dem får församlingarna besked. Det kan till exempel handla om anvisningar om måltiderna – får alla äta samtidigt? – eller om hur många som får befinna sig i samma byggnad vid samma tid. Vi är inte den enda instans som väntar på direktiv om det här, också till exempel scoutrörelsen befinner sig i samma båt.

Biskopen vill särskilt tacka alla kyrkligt anställda i Borgå stift för det arbete de gör under de här omständigheterna.

– Jag är övertygad om att det med gemensamma krafter och kreativitet ska gå att göra det bästa av sommaren.

Här följer biskoparnas anvisningar i sin helhet:

Biskoparnas anvisningar till församlingarna om en stegvis avveckling av mötesbegränsningarna från och med 1.6.2020

5.5.2020

Församlingarna sköter kyrkans andliga uppdrag genom att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten samt verka för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan . Det är särskilt viktigt under undantagsförhållanden och har betydelse för människornas psykiska ork och välbefinnande.

Regeringen har den 4 maj 2020 beslutat att övergå till nästa fas när det gäller att bromsa coronaepidemin. Vid offentliga sammankomster tillämpas från och med den 1 juni 2020 en mötesbegränsning på 50 personer. Regeringen rekommenderar att begränsningen också ska gälla religiösa tillställningar. De som hör till en riskgrupp rekommenderas fortsatt att undvika fysiska kontakter och använda sitt eget omdöme.

Biskoparna ger församlingarna följande anvisningar:

Gudstjänster Gudstjänster kan från och med den 1 juni 2020 genomföras så att församlingen är närvarande i kyrkorummet. Högst 50 personer kan delta i gudstjänsten. I gudstjänsterna kan man fira nattvard. Deltagarnas säkerhet ska tryggas genom att man ser ti ll säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien. Om kyrkorummet är litet kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. Stiften ger vid behov närmare anvisningar. Det rekommenderas att gudstjänsterna fortsättningsvis ström mas på nätet (video - eller ljudströmning).

Kyrkliga förrättningar

Från och med den 1 juni 2020 får högst 50 personer delta i kyrkliga förrättningar. Deltagarnas säkerhet ska tryggas genom att man ser till säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien. Om lokalen är lite n kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. Stiften ger vid behov utförligare anvisningar.

Övriga församlingssammankomster
Församlingssammankomster kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. Församlingarna uppmanas ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att högst 50 personer deltar samtidigt.

Dagskriftskolor
Dagskriftskolor kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. När säkerhetsrutinerna utvecklas är det bra att följa skolornas verksamhetsmodeller. Stiften ger vid behov utförligare anvisningar.

Konfirmandläger och andra läger
Det är möjligt att inleda konfirmandläger och annan lägerverksamhet från och med den 1 juni 2020. På grund av säkerhetsförberedelserna och andra praktiska orsaker rekommenderas det dock att läger med övernattning inleds först efter midsommaren.

I all lägerverksamhet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid hygien och tillräckligt rymliga lokaler. Stiften ger utförligare anvisningar i samarbete med myndigheterna.

Arbetsgivaren ska också genom behövliga åtgärder se till medarbetarnas hälsa och säkerhet. Arbetsgivarens ansvar framhäv s särskilt i lägerförhållanden.

Församlingen beslutar om hur och när konfirmandundervisningen ska genomföras. Det är bra att diskutera genomförandet med konfirmanderna och deras familjer och i mån av möjlighet höra deras synpunkter.

Sofia Torvalds

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Slutet nått