Är systemet med att ha kyrkoherden som både föredragande och ordförande föråldrat?

06.07.2022
Nicklas Storbjörk är chefredaktör på Kyrkpressen.

För ett par veckor sedan gjorde Kyrkpressen en enkät bland förtroendevalda i församlings- och kyrkoråd i församlingarna i Borgå stift. Enkäten gick ut till drygt femhundra förtroendevalda och vi fick in 180 svar. Bakgrunden till enkäten var att vi ville undersöka hur de förtroendevalda upplever sitt uppdrag – känns arbetet meningsfullt, vad fungerar bra, var finns det rum förbättring, har förtroendeuppdraget motsvarat förväntningarna?

I höst blir det igen församlingsval och i marknadsföringen inför och i samband med kandidatvärvningen lyfts det ofta fram att det här är församlingsmedlemmarnas möjlighet att påverka både sin församling och kyrkan i stort. Men hur fungerar det i praktiken?

I enkäten ingick både flervalsfrågor och öppna frågor där de svarande gavs möjlighet att formulera sig fritt. Det gladde oss på redaktionen att många valde att utnyttja den möjligheten. Många svar var mångordiga, insiktsfulla och välargumenterade.

På vår sajt är den första artikeln som tar avstamp i enkäten nu publicerad. I den fokuserar vi på det faktum att kyrkoherden har stor makt i församlings-/kyrkoråd då hen i normalläget både bereder ärendena och också fungerar som ordförande på rådets möten. Lägg därtill att det ofta också faller på herdens axlar att se till att de beslut som rådet fattat förverkligas i praktiken. Den direkta frågan i enkäten löd ”Kyrkans lagstiftning ger kyrkoherden en stor roll i församlingens beslutsfattande. Tycker du att den är för stor?” 58 procent svarade ”Nej”, 11 procent svarade ”Vet ej / ingen åsikt” och 31 procent svarade ”Ja”. Huruvida det att en tredjedel av de svarande anser att kyrkoherden har för stor makt kan anses vara mycket eller lite kan förstås diskuteras, men Siv Sandberg som själv är förtroendevald i församlingen och samhällsforskare vid Åbo Akademi tycker ändå att det är en ganska hög procent. Och på basis av enkäten verkar många uppleva kyrkoherdens roll som problematisk. Många av de svarande återkommer till problematiken också i andra frågor som inte direkt handlar om kyrkoherdens roll.

I artikeln argumenterar biskop emeritus Gustav Björkstrand för att systemet att kyrkoherden är både föredragande och ordförande är föråldrat och ”reflekterar en gången tid, då kyrkoherden, apotekaren och läraren kanske var de enda bildade i socknen”. Men att få en ändring till stånd är utmanande då en ändring i kyrkolagen skulle kräva tre fjärdedelars majoritet i kyrkomötet.

Likväl ger kyrkoordningen redan idag möjlighet att lyfta upp församlingsrådets viceordförande till ordförande, men det kräver samtidigt att kyrkoherden är villig att avstå ordförandeskapet. Det har man gjort i Johannes församling i Helsingfors och även om Martina Harms-Aalto i egenskap av ordförande där inte vill recensera sig själv så skulle det säkert inverka positivt på maktförhållandet mellan råd och kyrkoherde i fall fler församlingar gjorde på samma sätt.

Avslutningsvis kan man kanske också tolka enkätresultatet så att det att två tredjedelar inte upplever att kyrkoherden har för mycket makt tyder på att en majoritet av kyrkoherdarna gör ett gott jobb. Det konstateras också i enkätsvaren. Så länge kyrkoherden är lyhörd och kan ta rådets åsikter i beaktande är dubbelrollen inte ett problem. Det är när herden väldigt starkt driver en egen agenda som det blir problem.

Nicklas Storbjörk
Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24

SYNODALMÖTE. Vad betyder frälsning? Är det någonting som sker efteråt, bortom döden? Eller här och nu? Det ska alla omkring 2 000 präster i den evangelisk-lutherska kyrkan å tjänstens vägnar fundera över inför höstens synodalmöten. 12.8.2022 kl. 09:04
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

Skolstart. Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår. 11.8.2022 kl. 19:16
Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08
Kantors- och prästparet Eeva-Stiina och Paula Lönnemo vill se kyrkan ta ett mera ansvarsfullt grepp om sina skogar.

KYRKANS SKOGAR. Okunnigheten om hur man ekologiskt hållbart sköter skog är stor i kyrkan, anser präst- och kantorsparet Paula och Eeva-Stiina Lönnemo. Därför vill de se mera fredning, och mera av det nya, kontinuerliga skogsbruket. 1.8.2022 kl. 12:53
– Jag har själv varit entusiastisk för skogsbruk utan kalhyggen, säger Carl-Johan Jansson. Men det fungerar inte.

KYRKANS SKOGAR. Skogsbruksveteranen Carl-Johan Jansson i Raseborg är skeptisk till det nya kontinuerliga skogsbruket. Domkapitlet i Borgå har bett honom om argument mot den nya metoden. 1.8.2022 kl. 16:11
Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse, säger hon.

konfirmation. I Borgå går 85 procent av årsklassen i Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå "exporterar" hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och främmande. Som Guds Lamm eller Kristus Frälsaren, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou. 29.7.2022 kl. 16:00
Rebecka Stråhlman arbetar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan – något årtionde efter konfirmationen.

unga vuxna. Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan, något årtionde efter skriban. 1.8.2022 kl. 16:34
Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00

Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24