Stefan Forsén lämnar tjänsten som kyrkoherde i östra Helsingfors. Matteus församling söker en ny ledare.
Stefan Forsén lämnar tjänsten som kyrkoherde i östra Helsingfors. Matteus församling söker en ny ledare.

Matteus församling får söka ny herde

NYTT FRÅN DOMKAPITLET.

Kyrkoherden i Matteus församling Stefan Forsén valdes hösten 2018 till direktör för det gemensamma församlingsarbetet vid samfälligheten i Helsingfors. Sedan dess har han varit tjänstledig från tjänsten som kyrkoherde i Matteus församling. Nu meddelar Forsén att han avgår från kyrkoherdetjänsten. Det här och en lång rad andra ärenden behandlade domkapitlet vid Borgå stift på sitt möte på torsdagen.

8.4.2022 kl. 14:45

Nytt från domkapitlets sammanträde 7.4.2022

Examina

Kyrkoherden i Pedersöre församling Mia Anderssén-Löf har avlagt högre pastoralexamen.

Förordnanden

Kaplanen i Nykarleby församling Mats Edman förordnas fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.5-31.10.2022.

Tf. kaplanen i Nykarleby församling Helena Smeds förordnas fortsättningsvis 1.5-31.10.2022 sköta samma tjänst.

Församlingspastorn i Mariehamn Edgar Vickström förordnas som församlingspastor i samma församling utan att inrätta tjänst och för viss tid 1.6.2022-31.12.2023.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling och Solfs församling Emilia Kontunen beviljas tjänstledighet 9.5.2022-17.3.2023.

Församlingspastorn i Åbo svenska församling Benjamin Häggblom förordnas som gemensam församlingspastor i Korsholms svenska församling och Solfs församling för viss tid 1.7.2022-17.3.2023.

Pastor Frank Isaksson förordnas som gemensam församlingspastor i Korsholms svenska församling och Solfs församling för viss tid 1.5-30.6.2022.

Pastor Frank Isaksson förordnas som gemensam församlingspastor: 1.-30.4.2022 i Petalax och Bergö och 1.7-31.8.2022 i Malax, Petalax och Bergö.

Förordnandet för församlingspastorn i Åbo svenska församling Maria Björkgren-Vikström ändras till att gälla tills vidare från 1.7.2022.

Kyrkoherden i Matteus församling Stefan Forsén avgår 30.4.2022 på egen begäran.

Församlingspastorn (pastor för fostran) vid Helsingfors kyrkliga samfällighet Ulf Skogström avgår 31.5.2022 på egen begäran.

Förordnandet för församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling Susanna Lönnqvist avbryts 15.5.2022 på egen begäran.

Församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling Susanna Lönnqvist förordnas som tf. kaplan i Karis-Pojo svenska församling på viss tid 16.5-31.12.2022.

Prosten Berndt Berg förordnas till tf. kyrkoherde i Replots församling fortsättningsvis 1-24.4.2022.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Johanna Björkholm-Kallio beviljas tjänstledighet 1.7-31.12.2022.Tjänsten som stiftssekreterare för personalvård vid Borgå domkapitel

Församlingspastorn Heidi Juslin-Sandin väljs till stiftssekreterare för personalvård vid Domkapitlet i Borgå från och med 15.8.2022.

Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling

Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling har inom utsatt tid sökts av tf. kyrkoherden i samma församling Mats Edman. Domkapitlet har intervjuat och granskat Edmans behörighet och konstaterat honom vara behörig för tjänsten i fråga.

Kyrkoherdetjänsten i Tammerfors svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Tammerfors svenska församling har varit ledigförklarad en andra gång och har inom utsatt tid inte fått nya sökande. Tidigare ansökan av kyrkoherden i Korsnäs församling Janne Heikkilä kvarstår.


Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling

I Ålands prosteri har Eckerö-Hammarlands församling inrättats från 1.1.2022.

Kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling förklaras ledig att sökas senast 9.5.2022 kl. 15.00. Den som söker kyrkoherdetjänsten ska ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete (KO 6:10). Av kyrkoherden i en församling krävs i en enspråkig församling utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens språk (svenska) samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket (finska). Kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling är placerad i kravgrupp K10. De som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett godtagbart läkarintyg. Valet förrättas som ett indirekt val. Domkapitlet intervjuar och granskar de sökandes behörighet. Kyrkoherdetjänsten tillträds 1.6.2022.


Tjänsten som stiftsdekan vid Borgå domkapitel

Domkapitlet i Borgå stift ledigförklarar tjänsten som stiftsdekan. Stiftsdekanen ska vara präst i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt ha avlagt högre pastoralexamen och vara förtrogen med kyrkligt liv och utbildningsuppgifter. Stiftsdekanen ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Stiftsdekanen leder stiftsverksamheten samt ansvarar för kyrkans svenska personalutbildning. Stiftsdekanen stöder stiftets församlingar och deras anställda samt verksamheten i församlingarna. Stiftsdekanen är medlem av domkapitlet, leder verksamhetsavdelningen och deltar i domkapitlets interna verksamhet. Stiftsdekanens förman är biskopen.

Ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter god administrativ och kommunikativ förmåga, goda ledarskaps- och samverkansfärdigheter samt förmåga att skapa nätverk och samarbeta på olika nivåer inom kyrkan och med för stiftet viktiga samarbetspartners. En god kännedom om det kyrkliga livet i Borgå stift är meriterande.

Lön utgår enligt kravgrupp 702. Tjänsten besätts från och med 17.8.2022 tills vidare. Prövotiden är 6 månader. Tjänstgöringsstället är domkapitlet i Borgå. Resor i tjänsten hör till arbetsbilden. Den som valts till tjänsten ska uppvisa ett godtagbart läkarintyg innan tjänsten tillträds.

Ansökningshandlingarna ska vara domkapitlet i Borgå (PB 30, 06101) tillhanda senast fredagen den 20.5.2022 klockan 15. De sökande intervjuas den 25.5. De sökande förutsätts ge sitt medgivande till att delta i ett eventuellt psykologiskt lämplighetstest.

Nicklas Storbjörk


Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02
Anne Holm-Haavisto har flyttat tillbaka till hembyn Vexala och har nu sin arbetsplats i Munsala kyrkby.

BÖNESVAR. En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark. 9.6.2022 kl. 11:19
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket gemensamt – men inte allt. När Stefan började i internatskola var han elva. Åsa var bara sju.

MISSIONÄRSBARN. Som barn till Afrikamissionärer bodde både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp. "Man blir slängd i sjön, och så måste man simma." Det har varit ett livsprojekt för båda att bearbeta vad de varit med om, och försonas med det. 8.6.2022 kl. 16:24
Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland.

BORGÅ. Hon var en legendarisk ungdomsledare för många årgångar av unga i Borgå. Inför sin död hade hon gett en gåva till människor i Estland – för vilka hon var helt okänd. 9.6.2022 kl. 10:46
Esbo svenska församling har egna utrymmen i Olars kyrka.

vigsel. Församlingsrådet i Esbo svenska församling öppnar sina lokaler för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. I går kväll fattade församlingsrådet beslutet med rösterna 12–3 att öppna upp kyrkor och övriga lokaler inom Esbo svenska församling för vigsel av samkönade par. Två avvikande meningar anmäldes. 8.6.2022 kl. 10:13
– Jag tror inte jag någon gång har sett mig som en laestadian, mera som en kristen människa, säger Ingrid Björkskog.

kallelse. Redan vid en skolgudstjänst då hon var elev i lågstadiet kände Ingrid Björkskog ett starkt kall att bli präst. Nu har Larsmo bytts ut mot Åland. – Jag känner mig oerhört buren. 8.6.2022 kl. 08:53
Thomas Rosenberg tror på Svenskfinland och dess institutioner. Han hoppas att stiftsledningen ska göra mera för att trygga Kyrkpressen.

FINLANDSSVENSKA MEDIER. Kyrkpressen har en stark ställning i Svenskfinland. Men kyrkans ekonomi ställer också tidningen inför utmaningar. Thomas Rosenberg, det svenska Finlands Herr Tidskrift, hoppas att Borgå stifts ledning ska ha mera klös för att trygga tidningens framtid. 6.6.2022 kl. 08:00

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44