Kyrkan satsar på klimatneutralitet och pilgrimsprojekt fick pengar

Kyrkomötet.

Tydliga prioriteringar och inget osthyvlande, löd budskapet från kyrkomötets ekonomiutskott. I nästa års budget ingår pengar för att förverkliga kyrkans klimatstrategi och för att anställa en koordinator för pilgrimsvandringsverksamheten.

7.11.2019 kl. 12:30

En av de sista uppgifterna för de ombud som suttit i kyrkomötet de senaste fyra åren var att godkänna Kyrkans centralfonds budget för 2020 och verksamhetsplanen för de närmaste tre åren.

Ekonomiutskottets ordförande Tapio Tähtinen presenterade utskottets arbete och konstaterade att de är bekymrade för församlingarnas svaga ekonomi och framförallt en ökad polarisering mellan församlingarnas ekonomier.

För att få ekonomin i balans år 2021 betonade utskottet att man inte ska tillämpa osthyvelprincipen, utan målet ska vara en tydlig prioritering av verksamheten och en förändring av verksamhetskulturen.

En kolneutral kyrka 2030

I budgeten ingår 215 000 euro för att förverkliga kyrkans energi- och klimatstrategi, "En kolneutral kyrka 2030”. I det här projektet ingår bland annat att kartlägga församlingarnas skogsegendom och vilken effekt den har som kolsänka och kollager. En kartläggning ska också göras av vilka energiformer som används i församlingarnas fastigheter och hur de nuvarande koldioxidutsläppen ser ut.

Församlingarna ska få energirådgivning och de som övergår från fossil energi till fossilfria energikällor ska få stöd.

Pilgrimsverksamhet stöder människors andlighet

Kyrkomötet beviljade 40 000 euro för att anställa en pilgrimskoordinator med uppgift att utveckla pilgrimsvandringsverksamheten. Den anses viktig eftersom pilgrimsvandringar blivit mycket populära och verksamheten når personer som församlingarna inte nödvändigtvis möter i sin grundläggande verksamhet.

Åbo ärkestift och Borgå stift är beredda att genomföra det treåriga projektet kring pilgrimsvandringsverksamheten i samarbete med bland annat Åbo stad. Projektet ska betjäna pilgrimsvandringsverksamheten och gudstjänstlivet på bred front i Finland.

Inget gemensamt datasystem för begravningsväsendet

Kyrkomötet beslöt att inte godkänna ett projekt för att bygga upp ett nytt gemensamt datasystem för begravningsväsendet. Motiveringen var att man ännu inte har utrett församlingarnas behov tillräckligt. I stället beslöt man använda de 330 000 euro som systemet skulle kosta till understöd till församlingarna.

Webred

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31

religionsfrihet. Kyrkomötesombuden är kritiska till att riksdagsledamoten utreds för hets mot folkgrupp. Räsänen har enligt dem endast framfört den kristna synen på homosexualitet. Rättsväsendet kan inte avgöra frågor om bibeltolkning eller "vilken sexuell livsstil som är förenlig med Guds vilja". 8.11.2019 kl. 12:45
Mari Puska, Rolf Steffansson, Mia Anderssén-Löf, Stina Lindgård, Jan-Erik Nyberg och Ann-Mari Audas-Willman ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

Kyrkomötet. Fyra kvinnor och två män ställer upp på listan ”Tillsammans”, som tävlar om två platser som prästombud i kyrkomötet. I listans programförklaring står bland annat att par av samma kön ska få möjlighet till kyrklig vigsel, att kyrkan ska ha nolltolerans för trakasserier och att kyrkan ska gå mot en koldioxidneutral framtid. 7.11.2019 kl. 16:03
I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.

dop. I framtiden behöver den som döps bara en fadder som är konfirmerad medlem i kyrkan. Ändringen ska sänka tröskeln till dopet och göra doparrangemangen smidigare både för familjer och församlingar. 7.11.2019 kl. 14:46
Ärkebiskop Tapio Luoma.

Kyrkomötet. Ärkebiskop Tapio Luoma öppnade mandatperiodens sista kyrkomöte med ett tal om maktutövning och ansvar. 4.11.2019 kl. 11:22
Höstdagarna årsmodell 2019 lockar 600 ungdomar till Toijala.

Höstdagarna. Bra stämning! Kul! Råddigt! Gemenskap! Så säger ungdomarna själva när de kommenterar Höstdagarna. En samling som lockat kring 600 deltagare till Toijala också i år. Och biskopen bidrog med att berätta något som gjorde alla helt tysta. 2.11.2019 kl. 17:24
En grav i havet är också en grav, men det är ändå inte riktigt samma sak.

allhelgona. Vad betyder det att ha en grav att gå till? Mycket. 2.11.2019 kl. 11:13
Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo.

betraktat. "Det känns tryggt att ha en uppståndelsepärla att gripa mellan de hårt böjda och ledsna fingrarna. Det känns värdefullt att få dela både sorgen och hoppet", skriver Mia Bäck inför Alla helgons dag. 1.11.2019 kl. 14:20
Elina Takala märker ofta att de människor som befolkar romaner också finns i verkliga livet.

läsning. När vi läser undersöker vi våra sår – men vi vårdar dem också. Teologen Elina Takala forskar i den amerikanska författaren Marilynne Robinsons Gilead-trilogi. 1.11.2019 kl. 11:05
Thomas Rosenberg tycker att församlingsrådet i Agricola svenska församling borde tänka om.

agricola församling. Thomas Rosenberg, viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige i Agricola svenska församling, försöker få en ändring i församlingsrådets beslut att säga upp prenumerationen på Kyrkpressen för sina medlemmar 2020. 31.10.2019 kl. 18:28
Slutet nått