Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

Allt fler präster och kantorer känner sig utslitna i jobbet – arbetsbelastningen ökade framför allt under pandemin

MEDLEMSENKÄT.

Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare.

25.5.2023 kl. 09:00

Prästernas och kantorernas arbetsbelastning ökade framför allt under pandemin. Också upplevelsen av att det egna arbetet är viktig har minskat.

Det här framgår av forskningspublikationen Kallelsen under pandemins press: Prästers, teologers och kantorer förhållande till arbetet, välbefinnande i arbetet och deras inställning till aktuella frågor i AKI-förbundens medlemsundersökning 2022. (På finska: Kutsumus pandemian puristuksessa: Pappien, teologien ja kanttorien suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin AKI-liittojen jäsentutkimuksessa 2022.)


– Förändringarna är på många sätt dystra: till exempel har andelen präster som känner sig helt slutkörda tredubblats medan andel kantorer som känner sig slutkörda har fördubblats, berättar professor Kati Tervo-Niemelä som gjort undersökningen.
Enkätresultaten om välbefinnande i arbetet bekymrar

Då bara var tionde präst varje vecka upplevde sig slutkörd i arbetet 1998 och 2006 så upplevde var tredje präst detta 2022. Också andelen kantorer som kände sig slutkörda har ökat. Den största förändringen skedde just under pandemin. Trots att arbetsbelastningen har ökat upplever en stor del av prästerna och kantorerna ett start arbetsengagemang.

Enligt den nya forskningen har till och med var tredje präst svårigheter att orka med sin arbetsmängd. Innan pandemin upplevde bara var femte det så. De största utmaningarna med arbetsmängden och orken har kyrkoherdarna.

– Resultaten är mycket oroande om man ser på det utifrån kyrkans anställdas välbefinnande i arbetet, bedömer verksamhetsledaren för AKI-förbunden Jussi Junni.


Upplevelsen av att församlingsarbetet är viktigt har minskat


Enligt enkätresultaten verkar det som om prästernas och kantorernas upplevelse av församlingsarbetets betydelse har minskat. Framför allt har den andel minskat som anser att förkunnelse av ordet, gudstjänsten, läsning av och undervisning om Bibeln, själavård, kyrkliga förrättningar och att hjälpa människor är viktigt.

– Förändringarna i framför allt prästernas syn på vikten av olika arbetsuppgifter är så stora att de ger en indikation om att prästernas identitet som präster och relation till arbetet har förändrats radikalt under pandemin, bedömer Kati Tervo-Niemelä.


Tron och kallelsen är viktiga resurser i arbetet

Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet. För majoriteten av prästerna (94 procent), kantorerna (79 procent) och teologerna (60 procent) är tron en mycket eller ganska viktig del av livet.

Däremot har just andelen som anser att tron är en viktig del av livet minskat bland både präster och kantorer. För unga kantorer är tron mera sällan mycket viktig. Också en upplevd kallelse till arbetet har minskat. På motsvarande sätt har inställningen till arbetet främst som en källa till inkomst ökat, speciellt bland kantorer.

– De förändringar som har skett i trons betydelse och upplevelsen av kallelse är viktiga med tanke på välbefinnande i arbetet. Kallelsen, den anställdas egen tro och andaktsutövning på fritiden är en viktig källa till välbefinnande i arbetet för präster och kantorer. Ett begränsat eget andaktsliv har samband med att man blir cynisk i arbetet, säger professor Kati Tervo-Niemelä.
Medlemsenkäten för 2022 genomfördes i maj 2022. På enkäten svarade 721 personer. Av dem hörde 174 till Kantor-organistförbundet, 507 till Finlands kyrkas prästförbund och till Finlands teologförbund. Svarsprocenten var 24 procent.

I AKI-förbundens medlemsundersökning har man granskat frågor som hör samman med teologiskt arbete bland Finlands kyrkas prästförbunds, Finlands Kantor-organistförbunds och Finlands teologförbunds medlemmar. För prästernas del har undersökningen genomförts med fyraårs intervaller sedan 1998 och för kantorernas del sedan 2006.
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46
Sebastian Holmgård är programledare för "Tänk, tänkare, tänkast" som hittas på Yle Arenan.

profilen. Sebastian Holmgård är aktuell med programmet ”Tänk, tänkare, tänkast”, där han och några barn synar en del sanningar i sömmen. Finns det exempelvis gånger då man får ljuga? 16.5.2023 kl. 13:58
Mia Anderssén-Löf håller i arbetet  med Borgå stifts strategi.

BORGÅ STIFT. Stiftsdekan Mia Anderssén-Löf håller på och sniffar in sina nya arbetsuppgifter vid domkapitlet i Borgå. Dekanen kopplas ofta samman med teologisk utbildning och fortbildning. Men hon har också fått strategi och framtid på sitt bord. 16.5.2023 kl. 10:02
Punsar bönehus

LAESTADIANERNAS FRIDSFÖRENINGARS FÖRBUND. En del av den finlandssvenska laestadianrörelsen håller på att separera från den evangelisk- lutherska kyrkan. Nu utreder rörelsen möjligheten att bilda en egen kyrka på föreningsgrund. Men något gemensamt exodus är inte att vänta. 15.5.2023 kl. 17:59

Äktenskap. Efter fredagens omröstning blev det tumme ner för ändringarna i kyrkoordningen som skulle ha gjort vigsel till äktenskap möjligt också för par där bara den ena är medlem i kyrkan. 13.5.2023 kl. 20:23
Barn och ungdomar planterar eucalyptus och grevillea i Rukongo, Kenya.

KLIMATFÖRÄNDRING. Från och med i år får varje konfirmand i Vasa svenska församling ett eget träd i Kenya. Skolungdomar i Miriu, Kenya planterade i april 140 trädplantor för årets konfirmander. Trädplantering är ett viktigt och effektivt sätt att bromsa klimatförändringen eftersom träden binder koldioxid ur atmosfären. 11.5.2023 kl. 08:59
Lilla kören övar. På morsdag stundar ett uppträdande.

morsdag. På morsdag spelar kantorn Heidi Lång i familjegudstjänsten i Replot där fokus ligger på mammorna och familjen. Barnkören sjunger och till kyrkkaffet blir det marängtårta. 3.5.2023 kl. 20:52

Bidrag. Gunvor och Bo Skogmans minnesfond delade ut 10 000 euro i år. Kristinestads svenska församling har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att dela ut understöd ur fonden. 9.5.2023 kl. 18:57
En genomblöt Mikael Grönroos framme i Santiago de Compostela. Samt vandring på Meseta, en platå i norra Spanien.

PILGRIMSVANDRA. Från att ha känt sig slut efter en sträcka på 300 meter förbättrade Mikael Grönroos sin grundkondition rejält. Resultatet blev 725 kilometer pilgrimsvandring. 3.5.2023 kl. 20:46

ungdomar. Ungdomarna i Sibbo är oroliga. Medierna har rapporterat om skadegörelse i skolan, 0m hot, vapen och bråk på biblioteket. Sibbo svenska församlings ungdomsarbetsledare har ett motgift: kärleksbombning. – Men det finns unga som jag inte får kontakt med. Det är nytt, säger Patrik ”Putte” Frisk. 6.5.2023 kl. 10:29
Marléne Långnabba ger personlig vård.

ÄLDREVÅRD. Döden är en del av livet, i synnerhet för vårdarna inom äldrevården. De vill avdramatisera döden som inget man behöver vara rädd för. – Döden kan många gånger vara fin, säger Gerd Björklund. 5.5.2023 kl. 08:19

STÖDPERSONER FÖR DÖENDE. – Jag brukar dela med mig av mitt eget motto ”Ta av dig skorna för platsen där du står är helig”, säger sjukhusprästen Anne Mäkelä, som arbetar vid sjukhus och vårdhem i Forssa och Loimaa i sydvästra Finland. 5.5.2023 kl. 19:40
Rune Lindblom bor i Vasa, men är född i Pojo och uppvuxen i Karis.

PRÄSTSKJORTA. Rune Lindblom har upplevt en del obekväma situationer i prästskjorta, både i Jerusalem och här hemma. Och konfirmander har inte varit övertygade om att han är präst över huvudtaget. 5.5.2023 kl. 10:00
Enkäten kan besvaras under tiden 2.5-23.5.

ENKÄT. Biskop Bo-Göran Åstrand har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en strategi för Borgå stift. Arbetsgruppen har utarbetat en enkät som man kan besvara under tre veckors tid. 3.5.2023 kl. 11:54
Rök och sot finns överallt – men inget värdefullt har skadats.

BRAND. Vi är tacksamma att branden stannade på sakristians sida, kyrksalen i Pernå kyrka är ju ovärderlig, säger Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska församling. 2.5.2023 kl. 14:12

Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48