Korsholms kyrka – nu blir nya församlingsstrukturer aktuella i Korsholms kyrkliga samfällighet.
Korsholms kyrka – nu blir nya församlingsstrukturer aktuella i Korsholms kyrkliga samfällighet.

Nya församlingsstrukturer utreds i Korsholm

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET.

Clas Abrahamsson ska utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. Dessutom utannonserade domkapitlet i måndags kyrkoherdetjänster i Pedersöre och i Solf.

22.3.2023 kl. 11:12

När domkapitlet samlades i måndags fattade man beslut om att utse prosten, domkapitlets tidigare notarie Clas Abrahamsson till utredningsman för att utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. En rapport ska inlämnas senast sista november till domkapitlet.

Korsholms kyrliga samfällighet består av fem församlingar: Korsholms svenska församling, Kvevlax församling, Solfs församling, Replots församling och Mustasaaren suomalainen seurakunta.

Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre utannonseras på nytt. Senast fick tjänsten inga sökande. Ansökningar ska inlämnas till domkapitlet senast den 19 april. Också kyrkoherdetjänsten i Solf utannonseras med samma tidtabell som tjänsten i Pedersöre. Bägge valen ska förrättas som direkta val, alltså så att församlingsborna får gå till valurnan och rösta.

Andra beslut från domkapitlet:

Val av prästassessor för perioden 1.9.2023–31.8.2026

Domkapitlet besluter att val av prästassessor för perioden 1.9.2023-31.8.2026 förrättas i stiftets prosterier onsdagen 24.5.2023 klockan 13.00.

Förordnanden

Kaplanen i Esbo svenska församling Irene Erkko beviljas tjänstledighet 1.3-31.12.2023.

Församlingspastorn i Esbo svenska församling Johan Kanckos förordnas som tf. kaplan i Esbo svenska församling 1.3-31.12.2023.

Pastor Janne Sironen förordnas som församlingspastor på viss tid 1.3-31.12.2023 i Esbo svenska församling.

Kaplanen i Kronoby församling Ville Kavilo beviljas tjänstledighet 22.5.2023-23.1.2024.

Pastor Frank Isaksson förordnas som församlingspastor i Kronoby församling 1.4.2023-21.1.2024.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Johanna Björkholm-Kallio avgår 30.3.2023 på egen begäran. Domkapitlet i Borgå stift beviljar pastor Johanna Björkholm-Kallio dimission till S:t Michels stift.

Pastor Benjamin Häggblom förordnas som församlingspastor 18.3-30.6.2023 i Korsholms svenska församling och Solfs församling.

Församlingspastorn i Kvevlax och Replots församlingar Ruth Vesterlund avgår 30.6.2023 på egen begäran.

Pastor Benjamin Häggblom förordnas som församlingspastor i Kvevlax församling och Replots församling från 1.7.2023 tills vidare.

Pastor Ann-Mari Audas-Willman förordnas som församlingspastor (sjukhuspräst) i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet 1.5-31.12.2023.

Pastor Terttu Laaksonen förordnas som tf. kaplan i Nagu kapellförsamling på viss tid 1.4.2023-31.3.2024.

Pastor Saara Maria Roto förordnas fortsättningsvis som tf. kaplan i Väståbolands svenska församling 1.3-31.5.2023.

Pastor Eva-Lotta Blom förordnas som församlingspastor 1.3-31.5.2023 i Iniö kapellförsamling.

Pastor Päivi Lukkari förordnas som församlingspastor i Tyska församling från 1.8.2023 tills vidare.

Församlingspastorn i Karis-Pojo svenska församling Fanny Mäkirinta beviljas tjänstledighet 1.9.2023-30.8.2024.

Församlingsstruktur, Korsholms kyrkliga samfällighet

Domkapitlet utser prosten Clas Abrahamsson till utredningsman för att utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. En rapport skall inlämnas senast 30.11.2023 till domkapitlet.

Kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling

En kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling har inom utsatt tid sökts av församlingspastorn i samma församling Meri Yliportimo. Domkapitlet har konstaterat Yliportimo vara behörig för tjänsten i fråga. Domkapitlet uppmanar församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling att välja Meri Yliportimo till kaplan eller alternativt begära att domkapitlet på nytt förklarar tjänsten ledig.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling förklaras på nytt ledig att sökas hos domkapitlet 19.4.2023 kl. 12.00. Domkapitlet intervjuar de sökande 27.4.2023. Valet förrättas som ett direkt val. Tidpunkt för valproven och valdag fastställs senare. Den som söker en kyrkoherdetjänst ska ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Kyrkoherdetjänsten är placerad i kravgrupp K20. Den som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett godtagbart läkarintyg.

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 19.4.2023 kl. 12.00. Domkapitlet intervjuar de sökande 27.4.2023. Valet förrättas som ett direkt val. Tidpunkt för valproven och valdag fastställs senare. Den som söker en kyrkoherdetjänst ska ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Kyrkoherdetjänsten är placerad i kravgrupp K10. Den som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett godtagbart läkarintyg.

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling (Pargas distrikt) förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 19.4.2023 kl. 12.00. Den som söker en kaplanstjänst ska ha avlagt pastoralexamen. Utdrag ur prästmatrikeln bör bifogas ansökan. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Därtill önskar församlingsrådet anföra följande önskemål:
Av den som fäljs till Väståbolands svenska församlings kaplanstjänst i Pargas förväntas:
1) Goda insikter i samt intresse för familjearbete och kyrkans fostran.
2) Goda insikter i samt intresse för missionsarbete.
3) Flexibilitet, beredvillighet att uppsöka och möta församlingsborna där de är, över hela församlingens område.
Därtill önskar församlingen att den som väljs till tjänsten har körkort och tillgång till bil.

En kaplanstjänst i Jakobstads svenska församling förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 19.4.2023 kl. 12.00. Den som söker en kaplanstjänst ska ha avlagt pastoralexamen. Utdrag ur prästmatrikeln bör bifogas ansökan. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Därtill önskar församlingsrådet anföra följande önskemål: Av de sökande förväntar sig församlingsrådet, utöver de formella kraven för tjänsten, att sökanden är lyhörd, empatisk och kommunikativ samt har förmåga att engagera och inspirera medarbetare och leda grupper.

Följande sammanträde

Domkapitlets samlas nästa gång till sammanträde den 27 april.

Sofia Torvalds


Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00