Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

Domkapitlet utfärdade tjänsteförordnanden

nytt från domkapitlet.

Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade.

22.11.2019 kl. 13:28

Prosttitel

Biskop Bo-Göran Åstrand har 17.11.2019 förlänat kyrkoherden i Eckerö församling Mårten Andersson prosttiteln.

Examen i ledning av församlingsarbete

Följande präster har avlagt examen i ledning av församlingsarbete (exilaf):

 • Johanna Björkholm-Kallio, kaplan, Jakobstads svenska församling

 • Pär Lidén, tf.kaplan, Väståbolands svenska församling

 • Marina Smeds, kaplan, Borgå svenska domkyrkoförsamling

 • Linus Stråhlman, notarie, domkapitlet i Borgå stift

 • Rebecka Stråhlman, sakkunnig, Kyrkans central för det svenska arbetet

 • Camilla Svevar, tf. kyrkoherde, Replots församling

 • Johan Terho, församlingspastor, Johannes församling

 • Åsa Turpeinen, församlingspastor, Jakobstads svenska församling

 • Niklas Wallis, tf. kyrkoherde, Kronoby församling

 • Karl-Kristian Willis, pastor, Helsingfors kyrkliga samfällighet

 • Stefan Äng, tf. kyrkoherde, Jomala församling

Förordnanden

Kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Helena Rönnberg avgår 30.11.2019 på egen begäran. Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för Helena Rönnberg till kaplanstjänsten i Sibbo svenska församling från 1.12.2019.

Prosten Lars-Henrik Höglund förordnas till tf.kaplan i Kyrkslätts svenska församling 1.12.2019-31.5.2020 eller högst till tjänsten blir ordinarie besatt.

Församlingspastorn i Jakobstads svenska församling Helena Smeds förordnas till sjukhuspräst i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet på deltid 18.11.2019-31.5.2020.

Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas till tf. kyrkoherde i Hammarlands församling vid sidan av egen tjänst för tiden 1.12.2019-30.4.2020.

Tf. kaplanen i Houtskärs kapellförsamling i Väståbolands svenska församling Janette Lagerroos förordnas att fortsättningsvis sköta kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling 1.1-30.6.2020 eller högst tills tjänsten blir ordinarie besatt.

Församlingspastorn i Johannes församling Maria Repo-Rostedt beviljas partiell tjänstledighet 1.12.2019 – 31.5.2020.

Kronoby församling

De nuvarande församlingarna som hör till Kronoby kyrkliga samfällighet dras in och i deras ställe grundas 1.1.2020 en ny församling med namnet Kronoby församling. Förordnanden enligt följande:

I enlighet med kyrkostyrelsens beslut utfärdas tjänsteförordnande åt kyrkoherden i Nedervetils församling Anders Store för kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling från 1.1.2020.

I enlighet med kyrkostyrelsens beslut utfärdas tjänsteförordnande åt kyrkoherden i Terjärvs församling Timo Saitajoki för kaplanstjänsten för Terjärv delområde i Kronoby församling från 1.1.2020.

Tf. kyrkoherden i Kronoby församling Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan i Kronoby församling (Kronoby delområde) 1.1-31.12.2020.

Pastor Ville Kavilo förordnas sköta församlingspastorstjänsten i Kronoby församling 1.1-31.12.2020

Avsked från prästämbetet

Pastor Ola Byfält har den 14.10.2019 utträtt ur kyrkan och är därmed inte längre präst i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling förklaras ledig att sökas senast 10.12.2019 kl. 15 hos domkapitlet. Se kungörelse för närmare information. De sökande kallas till intervju inför domkapitlet 17.12.2019.

Kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling förklaras ledig att sökas senast 10.12.2019 kl. 15 hos domkapitlet. Se kungörelse för närmare information. Domkapitlet prövar de sökandes behörighet vid sitt sammanträde 17.12.2019

Regionalt centralregister

Ett regionalt centralregister har grundats vid Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Centralregistret betjänar på svenska och finska. Stiftets församlingar kan ansluta sig till registret. Församlingarna uppmanas fatta beslut om till vilket register de ska höra så fort som möjligt.

Följande sammanträde

Domkapitlets följande sammanträden: 17.12.2019, 16.1.2020, 6.2.2020.

Stiftsfullmäktiges följande sammanträde: 14.2.2020.

Nicklas Storbjörk
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

val. Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman. 22.11.2019 kl. 12:28

Anne Hätönen är kantor i Johannes församling. Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.

psalmsång. "Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå ensam." 22.11.2019 kl. 11:53
Sjur Isaksen besökte Helsingfors och talade till församlingsmedarbetare om att möta föräldrarna som vänder sig till församlingen för att ordna dop.

dop. Ett enda möte kan avgöra om en människa vill ha med kyrkan att göra. Sjur Isaksen tror att dopsamtalet har stor potential. 22.11.2019 kl. 09:12
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Slutet nått