Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

Allt fler präster och kantorer känner sig utslitna i jobbet – arbetsbelastningen ökade framför allt under pandemin

MEDLEMSENKÄT.

Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare.

25.5.2023 kl. 09:00

Prästernas och kantorernas arbetsbelastning ökade framför allt under pandemin. Också upplevelsen av att det egna arbetet är viktig har minskat.

Det här framgår av forskningspublikationen Kallelsen under pandemins press: Prästers, teologers och kantorer förhållande till arbetet, välbefinnande i arbetet och deras inställning till aktuella frågor i AKI-förbundens medlemsundersökning 2022. (På finska: Kutsumus pandemian puristuksessa: Pappien, teologien ja kanttorien suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin AKI-liittojen jäsentutkimuksessa 2022.)


– Förändringarna är på många sätt dystra: till exempel har andelen präster som känner sig helt slutkörda tredubblats medan andel kantorer som känner sig slutkörda har fördubblats, berättar professor Kati Tervo-Niemelä som gjort undersökningen.
Enkätresultaten om välbefinnande i arbetet bekymrar

Då bara var tionde präst varje vecka upplevde sig slutkörd i arbetet 1998 och 2006 så upplevde var tredje präst detta 2022. Också andelen kantorer som kände sig slutkörda har ökat. Den största förändringen skedde just under pandemin. Trots att arbetsbelastningen har ökat upplever en stor del av prästerna och kantorerna ett start arbetsengagemang.

Enligt den nya forskningen har till och med var tredje präst svårigheter att orka med sin arbetsmängd. Innan pandemin upplevde bara var femte det så. De största utmaningarna med arbetsmängden och orken har kyrkoherdarna.

– Resultaten är mycket oroande om man ser på det utifrån kyrkans anställdas välbefinnande i arbetet, bedömer verksamhetsledaren för AKI-förbunden Jussi Junni.


Upplevelsen av att församlingsarbetet är viktigt har minskat


Enligt enkätresultaten verkar det som om prästernas och kantorernas upplevelse av församlingsarbetets betydelse har minskat. Framför allt har den andel minskat som anser att förkunnelse av ordet, gudstjänsten, läsning av och undervisning om Bibeln, själavård, kyrkliga förrättningar och att hjälpa människor är viktigt.

– Förändringarna i framför allt prästernas syn på vikten av olika arbetsuppgifter är så stora att de ger en indikation om att prästernas identitet som präster och relation till arbetet har förändrats radikalt under pandemin, bedömer Kati Tervo-Niemelä.


Tron och kallelsen är viktiga resurser i arbetet

Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet. För majoriteten av prästerna (94 procent), kantorerna (79 procent) och teologerna (60 procent) är tron en mycket eller ganska viktig del av livet.

Däremot har just andelen som anser att tron är en viktig del av livet minskat bland både präster och kantorer. För unga kantorer är tron mera sällan mycket viktig. Också en upplevd kallelse till arbetet har minskat. På motsvarande sätt har inställningen till arbetet främst som en källa till inkomst ökat, speciellt bland kantorer.

– De förändringar som har skett i trons betydelse och upplevelsen av kallelse är viktiga med tanke på välbefinnande i arbetet. Kallelsen, den anställdas egen tro och andaktsutövning på fritiden är en viktig källa till välbefinnande i arbetet för präster och kantorer. Ett begränsat eget andaktsliv har samband med att man blir cynisk i arbetet, säger professor Kati Tervo-Niemelä.
Medlemsenkäten för 2022 genomfördes i maj 2022. På enkäten svarade 721 personer. Av dem hörde 174 till Kantor-organistförbundet, 507 till Finlands kyrkas prästförbund och till Finlands teologförbund. Svarsprocenten var 24 procent.

I AKI-förbundens medlemsundersökning har man granskat frågor som hör samman med teologiskt arbete bland Finlands kyrkas prästförbunds, Finlands Kantor-organistförbunds och Finlands teologförbunds medlemmar. För prästernas del har undersökningen genomförts med fyraårs intervaller sedan 1998 och för kantorernas del sedan 2006.
Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00