Kyrkan lever av översättning

07.03.2019

INKAST. I de protestantiska kyrkorna betonar vi vanligen förståelsen av budskapet.

Efter reformationen översattes Bibeln till allt fler språk. Det finns andra kyrkor där språket som används i liturgin inte kan förstås av de flesta gudstjänstdeltagarna, som till exempel kyrkoslaviskan och det utdöda språket ge’ez i den etiopiska ortodoxa kyrkan. Även om predikan hålls på folkspråket går det mesta folket förbi.

Här finns två lärdomar. Vi ordfixerade protestanter påminns om att förståelse inte är allt. Kyrkorummet, ikonerna, musiken och sakramenten talar sitt eget språk. Gudstjänstlivet kan förmedla gudsnärvaro och hopp även utan förståeliga ord. Den andra lärdomen går i motsatt riktning. Vi skall vara glada över arvet från reformationen som gör det möjligt för enskilda kristna att fördjupa sig i vad tron handlar om. Annars är man helt utlämnad åt professionella uttolkare.

Det senare dilemmat är vi ingalunda fria från i våra protestantiska kyrkor. Även hos oss finns rörelser, där medlemmarna visserligen läser Bibeln själv, men ändå förutsätts underordna sig prästers eller predikanters undervisning. I tal efter tal leds åhörarna med invanda formuleringar via syndamedvetande till förlåtelse genom tron på Jesus. Målet är det rätta, men någon översättning till åhörarnas vardagsverklighet sker inte. Gemenskaper som ger trygghet är en rikedom. Men jag sörjer om försvaret av gemenskapens gränser leder till att förkunnelsen av Guds levande ord stagnerar till fraser med hög igenkänningsfaktor.

»Gud tar en risk genom att tala till oss.«

Gud tar en risk genom att tala till oss. Ord kan missförstås. Den kristna kyrkan tog motsvarande risk då den från första början utgick från att Guds ord behöver översättas till nya kulturer, språk och tider. Översättningar kan aldrig få med allt, och något nytt tillkommer ofta. Men om vi slutar översätta, förlorar ordet sin förmåga att beröra och förändra.

Gud blev människa för att visa vad kärlek och förlåtelse handlar om. Guds exempel manar oss att ständigt försöka översätta budskapet till vår sårbara och mångtydiga verklighet. Kyrkans budskap behöver möta människors verkliga frågor, drömmar och erfarenheter, och inte bara bjuda in människor till färdigt formulerade svar. Det betyder inte att människor skall strykas medhårs. Ibland behöver vi få känna att våra frågor och tankar blir bekräftade och tagna på allvar, ibland kan det tvärtom innebära att vi utmanas att radikalt vända om.

Björn Vikström är biskop i Borgå stift.

Björn Vikström

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00