Kyrkan lever av översättning

07.03.2019

INKAST. I de protestantiska kyrkorna betonar vi vanligen förståelsen av budskapet.

Efter reformationen översattes Bibeln till allt fler språk. Det finns andra kyrkor där språket som används i liturgin inte kan förstås av de flesta gudstjänstdeltagarna, som till exempel kyrkoslaviskan och det utdöda språket ge’ez i den etiopiska ortodoxa kyrkan. Även om predikan hålls på folkspråket går det mesta folket förbi.

Här finns två lärdomar. Vi ordfixerade protestanter påminns om att förståelse inte är allt. Kyrkorummet, ikonerna, musiken och sakramenten talar sitt eget språk. Gudstjänstlivet kan förmedla gudsnärvaro och hopp även utan förståeliga ord. Den andra lärdomen går i motsatt riktning. Vi skall vara glada över arvet från reformationen som gör det möjligt för enskilda kristna att fördjupa sig i vad tron handlar om. Annars är man helt utlämnad åt professionella uttolkare.

Det senare dilemmat är vi ingalunda fria från i våra protestantiska kyrkor. Även hos oss finns rörelser, där medlemmarna visserligen läser Bibeln själv, men ändå förutsätts underordna sig prästers eller predikanters undervisning. I tal efter tal leds åhörarna med invanda formuleringar via syndamedvetande till förlåtelse genom tron på Jesus. Målet är det rätta, men någon översättning till åhörarnas vardagsverklighet sker inte. Gemenskaper som ger trygghet är en rikedom. Men jag sörjer om försvaret av gemenskapens gränser leder till att förkunnelsen av Guds levande ord stagnerar till fraser med hög igenkänningsfaktor.

»Gud tar en risk genom att tala till oss.«

Gud tar en risk genom att tala till oss. Ord kan missförstås. Den kristna kyrkan tog motsvarande risk då den från första början utgick från att Guds ord behöver översättas till nya kulturer, språk och tider. Översättningar kan aldrig få med allt, och något nytt tillkommer ofta. Men om vi slutar översätta, förlorar ordet sin förmåga att beröra och förändra.

Gud blev människa för att visa vad kärlek och förlåtelse handlar om. Guds exempel manar oss att ständigt försöka översätta budskapet till vår sårbara och mångtydiga verklighet. Kyrkans budskap behöver möta människors verkliga frågor, drömmar och erfarenheter, och inte bara bjuda in människor till färdigt formulerade svar. Det betyder inte att människor skall strykas medhårs. Ibland behöver vi få känna att våra frågor och tankar blir bekräftade och tagna på allvar, ibland kan det tvärtom innebära att vi utmanas att radikalt vända om.

Björn Vikström är biskop i Borgå stift.

Björn Vikström
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00