Kyrkan lever av översättning

07.03.2019

INKAST. I de protestantiska kyrkorna betonar vi vanligen förståelsen av budskapet.

Efter reformationen översattes Bibeln till allt fler språk. Det finns andra kyrkor där språket som används i liturgin inte kan förstås av de flesta gudstjänstdeltagarna, som till exempel kyrkoslaviskan och det utdöda språket ge’ez i den etiopiska ortodoxa kyrkan. Även om predikan hålls på folkspråket går det mesta folket förbi.

Här finns två lärdomar. Vi ordfixerade protestanter påminns om att förståelse inte är allt. Kyrkorummet, ikonerna, musiken och sakramenten talar sitt eget språk. Gudstjänstlivet kan förmedla gudsnärvaro och hopp även utan förståeliga ord. Den andra lärdomen går i motsatt riktning. Vi skall vara glada över arvet från reformationen som gör det möjligt för enskilda kristna att fördjupa sig i vad tron handlar om. Annars är man helt utlämnad åt professionella uttolkare.

Det senare dilemmat är vi ingalunda fria från i våra protestantiska kyrkor. Även hos oss finns rörelser, där medlemmarna visserligen läser Bibeln själv, men ändå förutsätts underordna sig prästers eller predikanters undervisning. I tal efter tal leds åhörarna med invanda formuleringar via syndamedvetande till förlåtelse genom tron på Jesus. Målet är det rätta, men någon översättning till åhörarnas vardagsverklighet sker inte. Gemenskaper som ger trygghet är en rikedom. Men jag sörjer om försvaret av gemenskapens gränser leder till att förkunnelsen av Guds levande ord stagnerar till fraser med hög igenkänningsfaktor.

»Gud tar en risk genom att tala till oss.«

Gud tar en risk genom att tala till oss. Ord kan missförstås. Den kristna kyrkan tog motsvarande risk då den från första början utgick från att Guds ord behöver översättas till nya kulturer, språk och tider. Översättningar kan aldrig få med allt, och något nytt tillkommer ofta. Men om vi slutar översätta, förlorar ordet sin förmåga att beröra och förändra.

Gud blev människa för att visa vad kärlek och förlåtelse handlar om. Guds exempel manar oss att ständigt försöka översätta budskapet till vår sårbara och mångtydiga verklighet. Kyrkans budskap behöver möta människors verkliga frågor, drömmar och erfarenheter, och inte bara bjuda in människor till färdigt formulerade svar. Det betyder inte att människor skall strykas medhårs. Ibland behöver vi få känna att våra frågor och tankar blir bekräftade och tagna på allvar, ibland kan det tvärtom innebära att vi utmanas att radikalt vända om.

Björn Vikström är biskop i Borgå stift.

Björn Vikström
Fler matkassar än vanligt går åt både i Helsingfors och Vasa.

mathjälp. Coronaepidemin har lett till ett ökat behov av mathjälp. De som ordnar matutdelning försöker möta behovet, samtidigt som de fått lägga om verksamheten. 2.6.2020 kl. 15:51

Coronapandemin. Tillsvidare ska man undvika körsång, rekommenderar biskoparna. 2.6.2020 kl. 14:23
Konfirmanderna i Jakobstads svenska församling får vistas på Pörkenäs i sommar. I september får de också övernatta där.

Pörkenäs. Jakobstads svenska församling har omprövat beslutet att inte ordna konfirmandläger i sommar. Församlingen ordnar två dagläger på Pörkenäs. 1.6.2020 kl. 16:32

Åbo akademi. Björn Vikström har blivit utnämnd till professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi för de närmaste fyra åren (1.8.2020-31.7.2024). 1.6.2020 kl. 14:20

pingst. På pingstdagen, söndagen 31.5, sänder Svenska Yle en gudstjänst med rubriken "Anden leder oss" från Brändö kyrka. 30.5.2020 kl. 08:55
Nicklas Storbjörk

Fontana Media. Styrelsen för Fontana Media har utsett Nicklas Storbjörk till ny vd. Han fortsätter som ansvarig redaktör för Kyrkpressen. 28.5.2020 kl. 17:19
Karin Westerlund blev student från Karis-Billnäs gymnasium och Axel Falck blev student från Brändö gymnasium.

studentexamen. Hur har vårens studenter tagit det att de inte får fira en ordentig dimission? Vi pratade med Karin Westerlund från Karis och Axel Falck från Helsingfors. 27.5.2020 kl. 09:40
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Bengt Norrlin är en av dem som skött strömningen av gudstjänsterna från Pedersöre och Jakobstads kyrkor. Nu strömmas gudstjänsten från Esse.

strömning. När gudstjänsterna skulle börja strömmas fick kyrkvaktmästarna en ny arbetsuppgift.Den kom över en natt, säger Bengt Norrlin. 25.5.2020 kl. 13:06
Jari Heikkilä är kaplan i den finska församlingen i Väståboland.

Väståboland. Jari Heikkilä brukade sitta på labbet och studera virus, idag är han präst i Väståboland. Men en sak bär han med sig från sitt förflutna: han är noga med att tvätta händerna! 22.5.2020 kl. 09:28