Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

Dessa ställer upp i stiftsfullmäktigevalet på listorna "Tillsammans" och "En kyrka för alla"

val.

Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel.

18.11.2019 kl. 10:49

Följande präster ställer upp på listan ”Tillsammans” i valet av medlemmar för stiftsfullmäktige: Aschan Sini, präst, Englund Catharina, sjukhuspräst, Grahn Eija, tf församlingspastor, diakon, Gäddnäs Katarina, församlingspastor, sjukhuspräst, Heikel-Nyberg Monica, prost, kaplan, af Hällström Karl, prost, kaplan, Jern Hanna, präst, tf kaplan, Jern Siv, familjerådgivare, Lagerroos Janette, tf kaplan, Lemberg Robert, TD, kaplan, Lindeman Jon, kyrkoherde, Lundström Anders, kaplan, Svevar Camilla, tf kyrkoherde, Terho Johan, församlingspastor och Terlinden Yvonne, tf kaplan.

Så här ser listans programförklaring ut:

Vi vill verka för att arbetet och besluten i kyrkomötet och stiftsfullmäktige ska utgå ifrån följande värderingar och målsättningar:

KYRKAN är till för alla. Tron på Jesus Kristus har genomslagskraft, också i vår tid. Vi tror på en kyrka som arbetar för denna vision lokalt, nationellt och globalt.

FÖRSAMLINGEN förverkligar kyrkans grunduppgift. Medlemmarna är genom dopet kallade att vandra tillsammans i tro, bön och tjänst för medmänniskan. Vi ser det som viktigt att den centrala grunden för kyrkomötets och stiftsfullmäktiges beslut är församlingarnas livskraft.

MEDLEMSKAPET är en gemenskap av dem som hör Guds röst. Gemenskapen blir till genom Ordet, dopet och nattvarden. Församlingens kallelse förverkligas fullt ut i mångfalden. Kyrkomötets beslut och riktlinjer bör stöda församlingarna förverkliga den kallelsen. Alla skall ha möjlighet till kyrklig vigsel, i enlighet med den modell där präster har rätt att viga par av samma kön. Samtidigt bör de som av samvetsskäl inte viger genom kyrkans lagstiftning ges möjlighet att handla efter sin övertygelse.

ANSVARSBÄRARE är viktiga resurser i kyrkan. Samspelet mellan anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare behöver utvecklas. Kyrkan behöver beslut som bemyndigar och utrustar församlingens medlemmar att bära det ansvar som de enligt luthersk teologi om det allmänna prästadömet har. I kyrkan gäller nolltolerans i fråga om trakasserier och osakligt beteende. Det gäller också trakasserier på basen av prästens kön.

KYRKANS ORGANISATION, STRUKTURER OCH EKONOMIFÖRVALTNING skall stöda församlingslivet och medlemskapet. Kyrkomötet och stiftsfullmäktige har möjlighet att styra kyrkans beslut och investeringar mot en koldioxidneutral framtid. Vi vill arbeta för att kyrkans röst i påverkansarbetet för ett rättvist samhälle skall vara koordinerad, klar och stark.

På lekmannlistan "En kyrka för alla" ställer följande kandidater upp: Björkman Susanne, agrolog, Eklöf Jan-Erik, verksamhetsledare, Engblom Magnus, dipl.ing., Englund Greger, lärare, PeMTM, Forsell Ann-Christine, ekon.mag., företagare, Granlund Jona, teol. kand, ungdomsarbetsledare, Helander, Gunnel M, dipl.arkitekt, Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring, Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Karlsson Karin, teol.mag., Kokkola Mikael, redaktör, Laakso Ina, teol.kand., Lindblad Petra, studentombud, översättare, Lindholm Frank, pensionär, Lukkarinen Margita, pensionär, Lumivirta Sabina, teol.mag., Lönnberg Ann, utbildad massör, ekonomieföreståndare, Nordström-Lytz Rita, PeD, pensionär, Riipola Kirsti, pensionär, Rosenberg Thomas, FM, skriftställare, Santaharju Pia, tradenom, hemmamamma, Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Södergård Marja-Lena, pensionär, lärare, Terho Johanna, ledande ungdomsarbetsledare, socionom (YH), Victorzon Olle, pensionär, Wester Harald, yrkeslärare.

Så här ser listans programförklaring ut:

Vi vill ta ansvar för att hjälpa vår kyrka att vara en kyrka för alla människor både idag och i framtiden.
1. Låt oss aktivera kyrkans medlemmar
- Kyrkan behöver aktiva medlemmar och ska välkomna alla att delta i och utforma församlingarnas verksamhet.
- Medlemmars deltagande i beslutsfattandet stöds, så att de upplever sig tillhöra en gemenskap.
- Beslutsfattandet och rekryteringen ska vara öppna och demokratiskt genomskinliga processer.
- Vi vill verka för att ge kyrkan smidigare strukturer och mindre byråkrati.
- Vi vill verka för fördjupning, gemenskap och glädje i kyrkans liv.

2. Låt oss försvara jämlikheten
- Kyrkan ska främja jämlikheten mellan människor oberoende ålder, kön och sexualitet.
- Kyrkan ska ingripa i och motverka både direkt och indirekt marginalisering av kvinnliga präster.
- Kyrkan ska ingripa i och motverka all diskriminering av sexuella minoriteter och könsminoriteter
- Vi arbetar för en lösning som tillåter kyrkvigsel av samkönade par.
- Vi vill att enskilda präster i framtiden ska ha frihet att agera enligt sitt samvete i fråga om samkönat äktenskap.
- Kyrkan ska be för alla par under gudstjänsten.
- Kyrkan ska vara en trygg plats för barn och unga oberoende av kön och sexualitet.

3. Låt oss vårda skapelsen och dela med oss av vårt eget
- Kyrkan ska vara en föregångare i att mildra och motverka klimatförändringen, samt främja hållbar utveckling och skydda naturens mångfald.
- Kyrkan ska stödja utsatta människor både i hemlandet och internationellt genom diakoni och mission.
- Kyrkan ska välkomna asylsökande, flyktingar och nyfinländare i vårt land.
- Kyrkan ska verka för allas mänskliga rättigheter och en rättvis fördelning av tillgångarna.
- Kyrkan ska stödja alla människors rätt att visa sin religion eller livsåskådning i officiella sammanhang och utrymmen.
- Kyrkan ska utmana också de samhälleliga beslutsfattarna att verka för de ovannämnda målen.

4. Låt oss ha tillit och försoning i kyrkan
- Varje medlem i kyrkan ska ha möjlighet att finna sin egen identitet som kristen och få stöd för det av kyrkan.
- Kyrkan ska uppmuntra sina medlemmar att respektera och lyssna till varandra som kristna och att samarbeta trots olika åsikter, bland annat i frågan om kyrkvigsel av samkönade par.
- Vi vill verka för en öppen och mångsidig dialog mellan olika kristna övertygelser och med andra religioner och livsåskådningar.
Vi är en aktiv del av Kristi globala kyrka.

Sofia Torvalds
I butiken Lundagård i Jakobstad. Aja Lunds samlande är både jobb och hobby.

samlare. Man ska inte samla skatter på jorden, men tänk om sakerna är terapi, lek, möten och känslobehållare? 7.12.2019 kl. 11:13
I somras fick Svenska församlingshemmet en vattenläcka, och sedan dess har huset inte haft varmvatten.

Borgå. Borgå kyrkliga samfällighets omstridda fastighetsstrategi har återremitterats till gemensamma kyrkorådet. – Nu får församlingsråden i lugn och ro säga vad de tycker om fastighetsläget, säger domprosten Mats Lindgård. 5.12.2019 kl. 15:42
Café Torpet har beskrivits som ett vardagsrum där människor kan komma samman.

engagemang. Det nedläggningshotade Café Torpet i Södra Haga i Helsingfors får en fortsättning tack vare en förening som grundats av lokala invånare som vill ha kvar caféet. 4.12.2019 kl. 14:27

delaktighet. – Kyrkans delegation för tillgänglighet och funktionsvariationer konstaterade för några veckor sedan att vi gör historia eftersom det inte finns något motsvarande ännu i de nordiska kyrkorna, säger Katri Suhonen och hänvisar till Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024. 3.12.2019 kl. 16:32

kyrkoherdeinstallation. Mycket människor, mycket värme och adventsstämning. Det var söndagen i Sibbo i ett nötskal då församlingen fick en ny kyrkoherde i Camilla Ekholm. Samtidig gjorde också nya kaplanen Helena Rönnberg också sin första arbetsdag. 1.12.2019 kl. 20:09
Kjell Westö önskar sig en jul med rimligare konsumtion.

adventstid. Författaren Kjell Westö är svag för adventstiden och julen. Han brukar besöka kyrkor för att sitta ner och fundera en stund – trots att han inte själv är medlem i kyrkan. 28.11.2019 kl. 12:00
Sofia Torvalds och Maria Sann står för text och bild i kyrkans julkalender.

julkalender. Församlingarna i huvudstadsregionen delar ut en julkalender till sina medlemmar. Glad adventstid önskar din församling! 28.11.2019 kl. 11:37

betraktat. "Det går så lätt att förvandla den här tiden till ett enda långt fredagsmys. Glögg och pepparkakor för hela slanten. Men ska vi under den här adventstiden försöka slå följe med mannen som lånar en åsna för att komma närmare oss?" frågar Juanita Fagerholm-Urch. 30.11.2019 kl. 09:00
Kyrkpressens utdelningsdag är nästa veckas tisdag – men många i Österbotten får den tidigare, med morgonposten.

utdelning. Poststrejken är slut och idag trycks Kyrkpressens adventsnummer. På många håll hinner tidningen tyvärr inte fram till första advent 27.11.2019 kl. 14:58

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57
Slutet nått