Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

Dessa ställer upp i stiftsfullmäktigevalet på listorna "Tillsammans" och "En kyrka för alla"

val.

Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel.

18.11.2019 kl. 10:49

Följande präster ställer upp på listan ”Tillsammans” i valet av medlemmar för stiftsfullmäktige: Aschan Sini, präst, Englund Catharina, sjukhuspräst, Grahn Eija, tf församlingspastor, diakon, Gäddnäs Katarina, församlingspastor, sjukhuspräst, Heikel-Nyberg Monica, prost, kaplan, af Hällström Karl, prost, kaplan, Jern Hanna, präst, tf kaplan, Jern Siv, familjerådgivare, Lagerroos Janette, tf kaplan, Lemberg Robert, TD, kaplan, Lindeman Jon, kyrkoherde, Lundström Anders, kaplan, Svevar Camilla, tf kyrkoherde, Terho Johan, församlingspastor och Terlinden Yvonne, tf kaplan.

Så här ser listans programförklaring ut:

Vi vill verka för att arbetet och besluten i kyrkomötet och stiftsfullmäktige ska utgå ifrån följande värderingar och målsättningar:

KYRKAN är till för alla. Tron på Jesus Kristus har genomslagskraft, också i vår tid. Vi tror på en kyrka som arbetar för denna vision lokalt, nationellt och globalt.

FÖRSAMLINGEN förverkligar kyrkans grunduppgift. Medlemmarna är genom dopet kallade att vandra tillsammans i tro, bön och tjänst för medmänniskan. Vi ser det som viktigt att den centrala grunden för kyrkomötets och stiftsfullmäktiges beslut är församlingarnas livskraft.

MEDLEMSKAPET är en gemenskap av dem som hör Guds röst. Gemenskapen blir till genom Ordet, dopet och nattvarden. Församlingens kallelse förverkligas fullt ut i mångfalden. Kyrkomötets beslut och riktlinjer bör stöda församlingarna förverkliga den kallelsen. Alla skall ha möjlighet till kyrklig vigsel, i enlighet med den modell där präster har rätt att viga par av samma kön. Samtidigt bör de som av samvetsskäl inte viger genom kyrkans lagstiftning ges möjlighet att handla efter sin övertygelse.

ANSVARSBÄRARE är viktiga resurser i kyrkan. Samspelet mellan anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare behöver utvecklas. Kyrkan behöver beslut som bemyndigar och utrustar församlingens medlemmar att bära det ansvar som de enligt luthersk teologi om det allmänna prästadömet har. I kyrkan gäller nolltolerans i fråga om trakasserier och osakligt beteende. Det gäller också trakasserier på basen av prästens kön.

KYRKANS ORGANISATION, STRUKTURER OCH EKONOMIFÖRVALTNING skall stöda församlingslivet och medlemskapet. Kyrkomötet och stiftsfullmäktige har möjlighet att styra kyrkans beslut och investeringar mot en koldioxidneutral framtid. Vi vill arbeta för att kyrkans röst i påverkansarbetet för ett rättvist samhälle skall vara koordinerad, klar och stark.

På lekmannlistan "En kyrka för alla" ställer följande kandidater upp: Björkman Susanne, agrolog, Eklöf Jan-Erik, verksamhetsledare, Engblom Magnus, dipl.ing., Englund Greger, lärare, PeMTM, Forsell Ann-Christine, ekon.mag., företagare, Granlund Jona, teol. kand, ungdomsarbetsledare, Helander, Gunnel M, dipl.arkitekt, Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring, Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Karlsson Karin, teol.mag., Kokkola Mikael, redaktör, Laakso Ina, teol.kand., Lindblad Petra, studentombud, översättare, Lindholm Frank, pensionär, Lukkarinen Margita, pensionär, Lumivirta Sabina, teol.mag., Lönnberg Ann, utbildad massör, ekonomieföreståndare, Nordström-Lytz Rita, PeD, pensionär, Riipola Kirsti, pensionär, Rosenberg Thomas, FM, skriftställare, Santaharju Pia, tradenom, hemmamamma, Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Södergård Marja-Lena, pensionär, lärare, Terho Johanna, ledande ungdomsarbetsledare, socionom (YH), Victorzon Olle, pensionär, Wester Harald, yrkeslärare.

Så här ser listans programförklaring ut:

Vi vill ta ansvar för att hjälpa vår kyrka att vara en kyrka för alla människor både idag och i framtiden.
1. Låt oss aktivera kyrkans medlemmar
- Kyrkan behöver aktiva medlemmar och ska välkomna alla att delta i och utforma församlingarnas verksamhet.
- Medlemmars deltagande i beslutsfattandet stöds, så att de upplever sig tillhöra en gemenskap.
- Beslutsfattandet och rekryteringen ska vara öppna och demokratiskt genomskinliga processer.
- Vi vill verka för att ge kyrkan smidigare strukturer och mindre byråkrati.
- Vi vill verka för fördjupning, gemenskap och glädje i kyrkans liv.

2. Låt oss försvara jämlikheten
- Kyrkan ska främja jämlikheten mellan människor oberoende ålder, kön och sexualitet.
- Kyrkan ska ingripa i och motverka både direkt och indirekt marginalisering av kvinnliga präster.
- Kyrkan ska ingripa i och motverka all diskriminering av sexuella minoriteter och könsminoriteter
- Vi arbetar för en lösning som tillåter kyrkvigsel av samkönade par.
- Vi vill att enskilda präster i framtiden ska ha frihet att agera enligt sitt samvete i fråga om samkönat äktenskap.
- Kyrkan ska be för alla par under gudstjänsten.
- Kyrkan ska vara en trygg plats för barn och unga oberoende av kön och sexualitet.

3. Låt oss vårda skapelsen och dela med oss av vårt eget
- Kyrkan ska vara en föregångare i att mildra och motverka klimatförändringen, samt främja hållbar utveckling och skydda naturens mångfald.
- Kyrkan ska stödja utsatta människor både i hemlandet och internationellt genom diakoni och mission.
- Kyrkan ska välkomna asylsökande, flyktingar och nyfinländare i vårt land.
- Kyrkan ska verka för allas mänskliga rättigheter och en rättvis fördelning av tillgångarna.
- Kyrkan ska stödja alla människors rätt att visa sin religion eller livsåskådning i officiella sammanhang och utrymmen.
- Kyrkan ska utmana också de samhälleliga beslutsfattarna att verka för de ovannämnda målen.

4. Låt oss ha tillit och försoning i kyrkan
- Varje medlem i kyrkan ska ha möjlighet att finna sin egen identitet som kristen och få stöd för det av kyrkan.
- Kyrkan ska uppmuntra sina medlemmar att respektera och lyssna till varandra som kristna och att samarbeta trots olika åsikter, bland annat i frågan om kyrkvigsel av samkönade par.
- Vi vill verka för en öppen och mångsidig dialog mellan olika kristna övertygelser och med andra religioner och livsåskådningar.
Vi är en aktiv del av Kristi globala kyrka.

Sofia Torvalds
Ulf och Birgitta Ekman besökte Finland förra veckan. – Mina två äldsta syskon är födda i Finland, berättar Birgitta Ekman

ulf ekman. Ulf och Birgitta Ekman grundade Livets ord och såg rörelsen växa och knaka i fogarna. Efter trettio år lämnade de Livets ord för att bli medlemmar i den gamla kyrka som de tidigare tänkte var död. 29.1.2020 kl. 10:24

tvivel. – Tvivlar gör vi säkert alla någon gång, säger prästen Monica Heikel-Nyberg. Hon har med åren accepterat att det kommer dagar när hon har svårt att tro, men att hon då får lita på att Gud tror på henne. 29.1.2020 kl. 00:01
Många tilltalas av de keltiska bönerna som är lätta att ta till sig och ofta involverar naturen och skapelsen. Man kan möta dem i Tomasmässan – eller på Minä olen-mässan i början av februari.

Keltiska böner. De keltiska bönerna har hittat hit via Iona i Skottland. En del har mött dem på retreater eller i Tomasmässan – eller i form av en psalmtext. 29.1.2020 kl. 00:01
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Slutet nått