Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

Dessa ställer upp i stiftsfullmäktigevalet på listorna "Tillsammans" och "En kyrka för alla"

val.

Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel.

18.11.2019 kl. 10:49

Följande präster ställer upp på listan ”Tillsammans” i valet av medlemmar för stiftsfullmäktige: Aschan Sini, präst, Englund Catharina, sjukhuspräst, Grahn Eija, tf församlingspastor, diakon, Gäddnäs Katarina, församlingspastor, sjukhuspräst, Heikel-Nyberg Monica, prost, kaplan, af Hällström Karl, prost, kaplan, Jern Hanna, präst, tf kaplan, Jern Siv, familjerådgivare, Lagerroos Janette, tf kaplan, Lemberg Robert, TD, kaplan, Lindeman Jon, kyrkoherde, Lundström Anders, kaplan, Svevar Camilla, tf kyrkoherde, Terho Johan, församlingspastor och Terlinden Yvonne, tf kaplan.

Så här ser listans programförklaring ut:

Vi vill verka för att arbetet och besluten i kyrkomötet och stiftsfullmäktige ska utgå ifrån följande värderingar och målsättningar:

KYRKAN är till för alla. Tron på Jesus Kristus har genomslagskraft, också i vår tid. Vi tror på en kyrka som arbetar för denna vision lokalt, nationellt och globalt.

FÖRSAMLINGEN förverkligar kyrkans grunduppgift. Medlemmarna är genom dopet kallade att vandra tillsammans i tro, bön och tjänst för medmänniskan. Vi ser det som viktigt att den centrala grunden för kyrkomötets och stiftsfullmäktiges beslut är församlingarnas livskraft.

MEDLEMSKAPET är en gemenskap av dem som hör Guds röst. Gemenskapen blir till genom Ordet, dopet och nattvarden. Församlingens kallelse förverkligas fullt ut i mångfalden. Kyrkomötets beslut och riktlinjer bör stöda församlingarna förverkliga den kallelsen. Alla skall ha möjlighet till kyrklig vigsel, i enlighet med den modell där präster har rätt att viga par av samma kön. Samtidigt bör de som av samvetsskäl inte viger genom kyrkans lagstiftning ges möjlighet att handla efter sin övertygelse.

ANSVARSBÄRARE är viktiga resurser i kyrkan. Samspelet mellan anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare behöver utvecklas. Kyrkan behöver beslut som bemyndigar och utrustar församlingens medlemmar att bära det ansvar som de enligt luthersk teologi om det allmänna prästadömet har. I kyrkan gäller nolltolerans i fråga om trakasserier och osakligt beteende. Det gäller också trakasserier på basen av prästens kön.

KYRKANS ORGANISATION, STRUKTURER OCH EKONOMIFÖRVALTNING skall stöda församlingslivet och medlemskapet. Kyrkomötet och stiftsfullmäktige har möjlighet att styra kyrkans beslut och investeringar mot en koldioxidneutral framtid. Vi vill arbeta för att kyrkans röst i påverkansarbetet för ett rättvist samhälle skall vara koordinerad, klar och stark.

På lekmannlistan "En kyrka för alla" ställer följande kandidater upp: Björkman Susanne, agrolog, Eklöf Jan-Erik, verksamhetsledare, Engblom Magnus, dipl.ing., Englund Greger, lärare, PeMTM, Forsell Ann-Christine, ekon.mag., företagare, Granlund Jona, teol. kand, ungdomsarbetsledare, Helander, Gunnel M, dipl.arkitekt, Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring, Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Karlsson Karin, teol.mag., Kokkola Mikael, redaktör, Laakso Ina, teol.kand., Lindblad Petra, studentombud, översättare, Lindholm Frank, pensionär, Lukkarinen Margita, pensionär, Lumivirta Sabina, teol.mag., Lönnberg Ann, utbildad massör, ekonomieföreståndare, Nordström-Lytz Rita, PeD, pensionär, Riipola Kirsti, pensionär, Rosenberg Thomas, FM, skriftställare, Santaharju Pia, tradenom, hemmamamma, Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Södergård Marja-Lena, pensionär, lärare, Terho Johanna, ledande ungdomsarbetsledare, socionom (YH), Victorzon Olle, pensionär, Wester Harald, yrkeslärare.

Så här ser listans programförklaring ut:

Vi vill ta ansvar för att hjälpa vår kyrka att vara en kyrka för alla människor både idag och i framtiden.
1. Låt oss aktivera kyrkans medlemmar
- Kyrkan behöver aktiva medlemmar och ska välkomna alla att delta i och utforma församlingarnas verksamhet.
- Medlemmars deltagande i beslutsfattandet stöds, så att de upplever sig tillhöra en gemenskap.
- Beslutsfattandet och rekryteringen ska vara öppna och demokratiskt genomskinliga processer.
- Vi vill verka för att ge kyrkan smidigare strukturer och mindre byråkrati.
- Vi vill verka för fördjupning, gemenskap och glädje i kyrkans liv.

2. Låt oss försvara jämlikheten
- Kyrkan ska främja jämlikheten mellan människor oberoende ålder, kön och sexualitet.
- Kyrkan ska ingripa i och motverka både direkt och indirekt marginalisering av kvinnliga präster.
- Kyrkan ska ingripa i och motverka all diskriminering av sexuella minoriteter och könsminoriteter
- Vi arbetar för en lösning som tillåter kyrkvigsel av samkönade par.
- Vi vill att enskilda präster i framtiden ska ha frihet att agera enligt sitt samvete i fråga om samkönat äktenskap.
- Kyrkan ska be för alla par under gudstjänsten.
- Kyrkan ska vara en trygg plats för barn och unga oberoende av kön och sexualitet.

3. Låt oss vårda skapelsen och dela med oss av vårt eget
- Kyrkan ska vara en föregångare i att mildra och motverka klimatförändringen, samt främja hållbar utveckling och skydda naturens mångfald.
- Kyrkan ska stödja utsatta människor både i hemlandet och internationellt genom diakoni och mission.
- Kyrkan ska välkomna asylsökande, flyktingar och nyfinländare i vårt land.
- Kyrkan ska verka för allas mänskliga rättigheter och en rättvis fördelning av tillgångarna.
- Kyrkan ska stödja alla människors rätt att visa sin religion eller livsåskådning i officiella sammanhang och utrymmen.
- Kyrkan ska utmana också de samhälleliga beslutsfattarna att verka för de ovannämnda målen.

4. Låt oss ha tillit och försoning i kyrkan
- Varje medlem i kyrkan ska ha möjlighet att finna sin egen identitet som kristen och få stöd för det av kyrkan.
- Kyrkan ska uppmuntra sina medlemmar att respektera och lyssna till varandra som kristna och att samarbeta trots olika åsikter, bland annat i frågan om kyrkvigsel av samkönade par.
- Vi vill verka för en öppen och mångsidig dialog mellan olika kristna övertygelser och med andra religioner och livsåskådningar.
Vi är en aktiv del av Kristi globala kyrka.

Sofia Torvalds
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Slutet nått