Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.
Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Klemets utredningsman i Pedersörenejden

nytt från domkapitlet.

Bengt Klemets har valts till utredningsman gällande församlingsstrukturerna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Det framgår i ett utskick i från domkapitlet. I utskicket framgår också att de fyra biskopskandidaternas stifelseurkunder har granskats och godkänts.

17.1.2019 kl. 16:15

Pedersöre, Esse och Purmo församlingar initierade först gemensamt en utredning kring församlingsstrukterna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Kort därefter anhöll också Jakobstads svenska församling till domkapitlet att man samtidigt skulle utreda konsekvenserna ifall samtliga fyra svenskspråkiga församlingar i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet slås ihop, det vill säga också Jakobstad.

Domkapitlets utskick i dess helhet:

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Rebecka Stråhlman har avlagt pastoralexamen.

Biskop Björn Vikström vigde 6.1.2019 Carola Lupander, Emma Mård och Kristina Strand-Ketonen till diakoner och välsignade Ellinor Grahn och Nicolina Grönroos till ungdomsledare.

Förordnandet för församlingspastorn i Hangö svenska församling, Jesse Heinonen avbryts 16.1.2019 och han förordnas till församlingspastor i Kimitoöns församling 17.1-31.3.2019.

Församlingspastorn i Johannes församling, Maria Repo-Rostedt har beviljats tjänstledighet 1.2-31.5.2019 och förordnats till församlingspastor i Hangö svenska församling för samma tid.

Församlingspastorn i Petrus församling, Tuomas Metsäranta förordnas att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i samma församling från 1.5.2019 tills vidare.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling, Boris Salo avgår 31.8.2019 på egen begäran.

Kyrkoherden i Sibbo svenska församling, Helene Liljeström avgår 30.11.2019 på egen begäran.

Domkapitlet besluter att verkställa en utredning om en ändring av församlingsstrukturerna i
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och att utse Bengt Klemets till utredningsman.

Pastor Päivi Nuotio-Niemi förordnas 1.1-30.6.2018 till tf. församlingspastor i Väståbolands svenska församling.

Pastor Roger Syrén förordnas till tf. församlingspastor i Jomala församling 1.1-31.5.2019.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling, Rune Lindblom förordnas att fortsättningsvis 1.1-31.5.2019 sköta kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling.

Pastor Jonas Gehlin förordnas till församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling på deltid (60 %) 1.2-31.5.2019 och till församlingspastor i Johannes församling på deltid (20 %) 14.1-31.5.2019.

Pastor Helena Smeds förordnas sköta en församlingspastorstjänst på deltid (80 %) i Jakobstads svenska församling 15.1-31.3.2019.


Lediga tjänster

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling förklaras ledig att sökas senast 15.2.2019 kl. 15.00 hos domkapitlet. De sökande kallas till intervju i domkapitlet 12.3.2019. Se platsannons för närmare information. Valet förrättas som direkt val.


Biskopsvalet

Inom utsatt tid har till domkapitlet inkommit fyra stiftelseurkunder jämte kandidatansökningar för biskopsvalet:

Kyrkoherden, TD, Harry Sanfrid Backström, valmansföreningens ombud Daniel Norrback
Direktorn för Kyrkans central för det svenska arbetet, TD, Sixten Ekstrand, valmansföreningens ombud Margareta Puiras
Freelance journalisten, TM, Lisa Enckell, valmansföreningens ombud Ann-Sofi Storbacka
Kyrkoherde, TM, Bo-Göran Åstrand, valmansföreningens ombud Johan Westerlund

Domkapitlet har godkänt stiftelseurkunderna och konstaterat att de uppställda kandidaterna är valbara. Domkapitlet har upprättat en kandidatförteckning och lottat kandidatnummer:

2 Harry Sanfrid Backström
3 Lisa Enckell
4 Bo-Göran Åstrand
5 Sixten Ekstrand

Domkapitlet har bekräftat att den fastställda tidpunkten för valet av biskop är tisdagen 19.3.2019 klockan 13.00 och att det vid behov blir en andra valomgång onsdagen 10.4.2019 klockan 13.00 i alla prosterier i stiftet.

Nicklas Storbjörk

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00