Kandidaterna redo att jobba för stiftet

stiftsfullmäktige. Vilket är uppdraget och vad vill du jobba för? Kandidaterna i valet till stiftsfullmäktige berättar om sina visioner för stiftet. 2.2.2016 kl. 09:59

1. Varför behövs stiftsfullmäktige enligt dig? Vilken är stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift?

2. Vad vill du jobba för i stiftsfullmäktige?

Prästmedlemmar till stiftsfullmäktige

Listan ”Tillsammans för en medmänsklig och tjänande kyrka”

Berndt Berg
1. Varför behövs stiftsfullmäktige enligt dig?
Formellt behövs stiftsfullmäktige med tanke på stiftets ekonomi, men det som är intressantast med stiftsfullmäktige är möjligheten att väcka och behandla initiativ som kan föras vidare till kyrkomötet och på det viset påverka kyrkans framtid.

1b.Vilken är stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift?
Stiftsfullmäktiges formellt viktigaste uppgift är att godkänna stiftets verksamhets- och ekonomiplan samt budget, dvs. normala fullmäktigeuppgifter.

2. Vad vill du jobba för i stiftsfullmäktige?
I stiftsfullmäktige vill jag lyssna till önskemål från församlingarna och hjälpa till med att föra initiativ vidare till kyrkomötet.

Mats Björklund
1) Stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift tror jag är att verka för de svenska församlingarnas bästa. Men jag är tveksam till fullmäktiges nödvändighet till lika. Kunde inte förvaltningen göras mer strömlinjeformad och bli enklare. Själv arbetar jag i en kyrklig samfällighet där förvaltningen är maximal krånglig. Det fungerar men förvaltningen är inte uppbygg så att församlingsmedlemmarna alltid förstår hur det hänger ihop och hur ett ärende processas fram. Värre är att tjänsteinnehavarna inte alltid kan gå till kyrkolagen och tilllämpa den , då lagen inte kan tillämpas rakt av.

2) Kyrkomötet har i olika sammanhang betonat församlingen som kyrkans grundenhet. Jag understöder denna tanke av hela mitt hjärta, men har med större avsky konstaterat att nästan alla reformer i rikskyrkan syftar till att centralisera funktion efter funktion. Visserligen är tanken god, men vad blir kvar av och i den lokala församlingen ? Det som förvånat mig är att kostnaderna för reformerna fördyrar driften för små församlingar , pengar som tas bort från verksamheten. Ibland undrar jag om det är en omvänd Robinhood effekt. Vi tar av de små och ger av åt de stora. Problemet är att vi är så små att det inte går att rationalisera verksamheten och på så sätt spara. Medparten av Borgå Stifts församlingar är små. Jag tror att det kunde vara Stiftsfullmäktiges uppgift att i reformerna som kommer slå vakt om språk och verksamhetsmöjligheterna för stiftets församlingar.

Mia Bäck
1. Stiftsfullmäktige behövs för att godkänna stiftets verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Församlingar, samfälligheter och stiftsfullmäktigemedlemmar har möjlighet att väcka initiativ till stiftsfullmäktige, som i sin tur kan föra ärendet vidare till kyrkomötet.

2. Jag vill gärna ta ansvar för vårt stift och vara med och arbeta för en diakonal, öppen, skapelsevänlig och kristuscentrerad kyrka.

Catharina Englund
Jag tror att Stiftsfullmäktige behövs som ett forum där lekmän och präster, domkapitel och församlingsaktiva från olika håll i vårt spridda stift möts. Alla ser på livet och kyrkan från olika utsiktspunkter och jag vill lyssna på andra och inspireras av andra för att vi tillsammans skall kunna leda stiftet in i framtiden.

Monica Heikel-Nyberg
Fråga 1: Stiftsfullmäktige behövs eftersom det utgör stiftets språkrör i kyrkans demokrati. Utan stiftsfullmäktige förlorar stiften sina påverkningsmöjligheter.

Fråga 2: för Borgå stifts fortsatta existens och för minoritetsfrågor, språkliga och andra.

Siv Jern
1. Enligt mig behövs Stiftsfullmäktige för att vårt stift är så vitt rent geografiskt och våra församlingar lever i olika kontexter och med olika möjligheter. Stiftsfullmäktige är då den plats där olika frågor kan behandlas och tas upp med den bredden på "verkligheten" som församlingarna lever i.
Jag tänkter att stiftfullmäktiges viktigast uppgift är att kunna ta tillvara och behandla de frågor som är av betydelse för våra församlingar i realtion till rikskyrkan.

2. Jag vill jobba för allas möjlighet att se sin plats i vår kyrka.

Guy Kronqvist

1. Ett organ sammansatt av aktiva och kunniga människor från stiftets olika vädersträck behövs alltid. Enligt nuvarande lagstiftning är det Stiftsfullmäktige. Det har kommit till i enlighet med hur den demokratiska förvaltningen har varit uppbyggt i vårt samhälle. Möjligen kan man i framtiden komma fram till en smidigare organisation som är effektiv och demokratisk, så en debatt om stiftets och kyrkans organisation behöver föras.

1b. Vilken är stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift?
Första punkten i paragrafen om stiftsfullmäktiges uppgift lyder: "stödja och främja fullgörandet av kyrkans uppgift i stiftet och dess församlingar". Den punkten ger stiftsfullmäktige en vidare roll än att enbart godkänna eller förkasta dokument som läggs framför det.

2. Jag representerar en liten församling, och vill framhålla de problem och möjligheter som finns i sådana. Jag tror på reformer i små, genomtänkta och målmedvetna steg. Som kontraktsprost tycker jag att prosteriernas organisation och roll borde tas till diskussion och ses över.

Jon Lindeman

1. Stiftsfullmäktige behövs för gemensamma frågor i stiftet. Från stiftsfullmäktige kan det t.ex. komma initiativ till kyrkomötet angående frågor som är viktiga för Borgå stift. Stiftsfullmäktige i Borgå stift kan vara en svensk röst i kyrkan. Hur viktigt stiftsfullmäktige blir beror på hur de valda ledamöterna väljer att agera i olika frågor.

2. För mig är de små församlingarnas verksamhetsvillkor viktiga. Det skall finnas en levande kyrka på landsbygden och i skärgården. Förutsättningarna för församlingsverksamhet är olika i olika delar av landet. En utveckling där kyrkan bygger upp många gemensamma centralstyrda system är skadlig för de små. Att sköta systemen kräver en kompetens som är svår att upprätthålla och nyttan av systemen visar sig aldrig när volymerna som skall hanteras är små.

Camilla Norkko

1. Vårt stift täcker ett stort geografiskt område där språket är den enande faktorn och det är viktigt att vi samarbetar för att stärka det svenskspråkiga arbetet i kyrkan. Det är också viktigt med ett forum där man kan mötas och diskutera frågor som är viktiga för oss som kyrka.

2. Vi lever i en föränderlig värld där gamla traditioner och en ny värld möts. Det här för med sig nya utmaningar. Jag är speciellt intresserad av frågor kring gudstjänstlivet och diakonin.


Markus Weckström
1. Det är bra med ett organ där både lekmän och kyrkligt anställda har en inblick i och en liten möjlighet att medverka i stiftets verksamhet. Stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift är att fungera som en kanal för fungerande idéer.

2. Att kyrkans organ satsar sin energi på vår huvuduppgift a) lyssna på vår Herre, b) lyssna på och samarbeta med varandra och c) komma ihåg att förutom att bjuda vila för dem som redan funnit "fram" är vår uppgift att hjälpa andra hitta hem.

Fred Wilén
Helt formellt handlar det ju om att se över domkapitlets ekonomier samtidigt som det finns en ypperlig chans att bygga broar mellan stiftet och dess förvaltning. Problemet med stiftsfullmäktige är att den inte egentligen har så mycket uppgifter och lätt upplevs som en gummistämpel.

Min höga önskan är att kunna ge stiftsfullmäktige en större roll i vårt stift, om det kanske sker på ett mer informellt sätt.

Alexandra Äng
1. Stiftsfullmäktige är dels en nödvändig del av stiftets administration men behövs också för att ge församlingarna en möjlighet att höras i frågor som gäller hela stiftet. Också Ungdomens Kyrkodagar har möjlighet att väcka initiativ till stiftsfullmäktige vilket ger de ungas röst en kanal i stiftet.

2. Jag vill bidra med min kunskap och min erfarenhet av församlingsliv. Jag är relativt ny i ämbetet och hoppas därför kunna ge ett värdefullt perspektiv som ung församlingspräst. Jag vill arbeta för en medmänsklig och tjänande kyrka som finns där det behövs som mest.

På listan kandiderar också Gunilla Teir.Listan ”För tro och kyrka”

Stig-Olof Fernström
1. Stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift är att fungera som en kanal mellan församlingarna och kyrkomötet. Initiativ från församlingar kan via beslut i stiftsfullmäktige sändas vidare till kyrkomötet. Sfge är också med om att påverka gemensamma arbetsformer i stiftet.
2. Själv vill jag arbeta för att Guds ord skall få vara kyrkans högsta auktoritet i alla frågor. Jag vill försöka stöda sådana som har blivit utfrysta, så att också s.k. gammaltroende skall få leva och verka i kyrkan. Alla goda krafter behövs!

Henrik Östman
1. Stiftsfullmäktige behövs för att stiftets beslut skall vara förankrade bland församlingarnas anställda och förtroendevalda. Stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift är att stöda och främja fullgörandet av kyrkans uppgift i församlingarna och stiftet.

2. Jesus Kristus är den samme igår och idag och i evighet. Jag hoppas att stiftsfullmäktige och alla förtroendeorgan verkar för att kyrkan skall Våga vara kyrka och fokusera på sina livsnödvändiga kärnuppgifter: att fira Gudstjänst, förkunna evangeliet om Frälsaren Jesus Kristus i enlighet med Bibeln och kyrkans bekännelse, bedriva kristen fostran, mission och diakoni. Byråkratin bör i möjligaste mån minskas och strukturer och beslut stöda fullgörandet av kärnuppgifterna. På alla nivåer behövs samarbete.

Robert Ojala
1. Jag anser att stiftsfullmäktige bör hjälpa domkapitlet och församlingarna i deras arbete. Det är stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift. Hur det går till i praktiken är svårare att svara på, eftersom jag inte har närmare kännedom om hur domkapitlet och församlingarna vill att stiftsfullmäktige ska stödja dem. Ifall jag blir invald tänker jag ta reda på detta.
2. Jag vill verka för att evangeliet om Jesus Kristus ska ljuda klart och tydligt i den evangelisk-lutherska kyrkan både nu och i framtiden. Jag har inga särskilda frågor som jag fokuserar på, utan ifall jag blir invald tänker jag göra mitt bästa för att klara av förtroendeuppdraget.

Jan Nygård
1.Stiftsfullmäktige skulle säkert ha mera närvaro om de frågor som tas upp där anses viktiga och man har en chans att påverka. Jag vill arbeta för biblisk klassisk kristen tro på luthersk grund. Jag känner väl till, efter många års arbete i församlingarna, hur de fungerar, speciellt känner jag väl till förhållandena i Österbotten, men också i Nyland, efter att ha verkat som präst där i över i ca 8 år.

2. Stiftsfullmäktige ge möjlighet att dryfta dylika frågor, inte enbart ekonomiska frågor.

Kjell Granström
Stiftsfullmäktige behövs för det gemensamma arbetet i stiftet. Det handlar också om pengar och då behövs alla led i administrationen. Det är viktig med ett organ som har en helhetsbild av stiftets verksamhet och det är också viktigt att man bevakar de kyrkliga intressena på bredden, i en kyrka med olika strömningar.
Jag vill stöda allt gott arbete i vårt stift och samtidigt lyfta fram vikten av trohet till Bibel och bekännelse.

Albert Häggblom (Esse)
1. Stiftsfullmäktige bör fullfölja sin angivna uppgift att godkänna stiftets verksamhets- och ekonomiplan samt budget.
2. Jag vill stå för den i Kyrkoordningen avlagda bekännelsen till Bibeln som Guds heliga ord. På alla nivåer i kyrkan behövs samarbete för att befrämja utbredandet av evangeliet om syndares Frälsare, Jesus Kristus, och kärleken till medmänniskan.

På listan kandiderar också Tomi Tornberg


Lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Listan ”För folkkyrkan” (Nyland och Åboland)

Susanne Björkman
1. Stiftsfullmäktige har nog en uppgift för den finlandssvenska helheten genom att bl.a. medlens kontrollfunktion hör till de centrala uppgifterna.
2. Jag jobbar gärna för den finlandssvenska samhörigheten på alla plan. Allas röster skall höras och stiftet är ju den sammanbindande länken som jobbar med människorna som de är. Alla olika men ändå lika.

Nina Björkman-Nystén
Stiftsfullmäktige behövs för att kyrkan ska ha en bred kontaktyta. Viktigt att flera värnar om det svenska inom kyrkan. Det finns olikheter i stiftets olika delar, vi kan lära av varandra – och då måste man träffas.
Jag vill att kyrkan ska nå flera. Konserter passar i kyrkor, utställningar kan passa och andra program Många kyrkor är intressanta som byggnader, för sina konstskatter och för all den historia de har att berätta. Kyrkans roll som traditionsbärare och trygghetsfaktor är stor.

Magnus Engblom
1. Jag anser att vårt stift är viktigt och stiftsfullmäktige är det naturligaste forum vi har som samlas regelbundet, där representanter från hela stiftet och många olika bakgrund och från alla för stiftet centrala organ kan sitta kring samma bord och fundera på hur vi vill ha det och stöda varann i arbetet för stiftet på vardera håll.
2. Jag vill jobba för ett fortsatt öppet diskussionsklimat och för att våra församlingars särprägel och mångfald kan tas tillvara i beslutsfattandet på högre nivåerna.

Jona Granlund
1. Som läget ser ut idag med synen på svenskan behövs SF för att värna om stiftet som en enhet gentemot det finska som blir allt mer trängande. Vi MÅSTE våga tänka i nya banor och där tror jag att SF kan användas på ett annat sätt än de andra organ vi idag har, ifall vi är beredda att acceptera andra svar än ”därför” på frågan varför saker skall vara på ett visst sätt.

2. För ett nytänkande i stiftet. Församlingen skall vara grunden som stiftet (och i förlängningen kyrkostyrelsen) stöder, inte tvärt om

Gunnel M Helander
1. Stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift är att vara ett forum där stiftets verksamhet, inriktning och ekonomi diskuteras och godkänns. Församlingarnas röster får komma fram på ett vidare sätt även inför beslut i kyrkomötet.
2. Jag vill utifrån mina erfarenheter jobba för öppna samtal och förståelse inom stiftet, så att vi tillsammans strävar mot gemensamma mål. Vi behöver andlig fördjupning, frimodighet och ett uthålligt engagemang för människor i utsatta lägen.

Heidi Juslin-Sandin
1. Jag upplever att stiftsfullmäktige behövs för att kunna föra en dialog som på riktigt spänner över hela stiftet och inte stannar i enskilda prosterier eller bara förs på domkapitlet eller kcsa. Det är viktigt att samtalet förs både av lekmän och präster och att dessa möts. Till detta behövs ett organ av något slag och det vi har idag är stiftsfullmäktige.
2. Jag vill jobba för att vi på nytt ska lära oss att vara kyrka. För att vi ska vara en kyrka för alla, en kyrka där man vågar mötas trots olika teologiska synpunkter. I Borgå stift har vi inte råd med splittring – stiftet är mer än ett stift och dess kulturbärande uppgift är livsviktig, både för kyrkan men också för Svenskfinland i stort.

Janette Lagerroos
1. Stiftsfullmäktige behövs för att ge ramarna för arbetet i stiftet. Via ramarna styrs prioriteringarna som påverkar alla inom församlingarna.
Stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift är att verka för stiftets bästa. Det här låter torrt och tråkigt men är nog så viktigt för att hålla alla hjul rullande i stiftet. Genom en smidig administration underlättas arbetet på alla nivåer.

2. Jag vill jobba för att stiftsfullmäktige ska främja samhörigheten i stiftet. Genom ledamöterna har vi en stor bredd och ett stort kunnande samlat i stiftsfullmäktige som jag vill att ska få synas mera. Det är ibland svårt att komma ihåg att vardagen ser olika ut i olika ändar av stiftet och då är det bra att träffas för att diskutera de ärenden som berör oss alla.

Martin Lindell
Stiftsfullmäktige fungerar som en sammanbindande länk inom Borgå stift. Centrala kristna frågor kan diskuteras i vidare krets. Vidare kan framställningar göras till kyrkomötet via stiftsfullmäktige vilket utgör en viktig kanal för initiativ och påverkan. Personligen vill jag arbeta med visioner och strategier för Borgå stift och också med frågor kring ledarskap, ekonomi och gudstjänstförnyelse. Kyrkan skall vara öppen och mångsidig, alla från barn till pensionärer skall känna sig välkomna.

Ingolf Lindén
1. För att utbyta åsikter och erfarenheter från olika landsändor i ett så vidsträckt område som Borgå stift är.
Att besluta om verksamhetens riktlinjer och ekonomin samt behandla och kommentera motioner i olika frågor.
2. Jag hoppas att kvinnliga präster skall kunna jobba i alla församlingar utan specialarrangemang och att kyrkan kan ställa sig positiv till samkönade äktenskap när lagar och förordningar det medger.

Leif Lindgren
1. Borgå stift behöver olika organ som samman vårt svenskspråkiga stift. Stiftsfullmäktige representerar församlingarna. Viktigaste uppgifterna är att utveckla, förstärka stiftsidentiteten, vara en kanal för röster från fältet i ock med initiativinstans och genom att godkänna verksamhets- ekonomiplan och budget.

2. Jag vill vara med och ytterligare utveckla Borgå stift inför de utmaningar vi står inför med hjälp av de kunskaper och erfarenheter jag fått av flere tiotalsårs aktiv församlingsverksamhet på olika nivåer samt från arbetet inom ”Kyrkans svenska central” där jag blivit bekant med många församlingar i olika delar av vårt avlånga Borgå stift.

Hedvig Långbacka
1. Om jag har förstått rätt är det meningen att fullmäktige skall ha sitt ord med i laget när stiftets verksamhet planeras, budget görs upp osv. Eftersom jag är en aktiv medlem av detta stift skulle jag gärna vara med om att utforma de ekonomiska och ideella ramar som styr arbetet.
2. Jag känner varmt för frivilligverksamheten i församlingarna och för den diakonala dimensionen i kyrkans arbete och vill jobba för att båda sakerna skall gå framåt och ges de resurser som behövs.

Maximilian Mannola
1. En av de viktigaste uppgifterna är att sända initiativ till kyrkomötet. En annan uppgift vore att definiera noggrannare arbetsfördelningen mellan de olika svenskspråkiga instanserna inom kyrkan.

2. En viktig fråga är inställningen till den nya äktenskapslagen. Kyrkan skall inte betrakta ett av samhället godkänt äktenskap som icke-äktenskap. Jag tänker jobba för initiativ till kyrkomötet, som kunde främja kyrklig vigsel av samkönade par och försvåra diskriminering av sexuella minoriteter.

Stig Nyberg
1. som beslutande organ inom stiftet, kyrkans medlemmar kan komma med initsiativ om något som man vill ändra på, för att bevara det svenska stiftet.
2. för att stiftfullmäktige skall gör goda o välgenomtänckta beslut, för att bevara Borgå svenska stift.

Erkki Päivärinta
1. Låg närvaro är inte tecken på stiftelsemötets viktighet, men berättar mera om fullmäktiges attityd till sina förtroendeuppgifter. Stiftsfullmäktige är ett forum för discussion mellan stiftet och församlingar och det behövs för att utveckla verksamhet till medlemmarnas bästa och att föra vidare budskapet om Guds kärlek.
2. Jag är beredd att arbeta för en mindre administration så att resursser, både mänskliga och finansiella, kan utnyttjas bättre till den egentliga församlingsuppgiften.

Anders Wikström
1. Stiftsfullmäktige är ett komplement till kyrkoråd, -fullmäktige, kyrkomötet och övriga förtroendeorgan. Det behövs förtroendeorgan och lekmannainsyn på alla nivåer. Stiftsnivån är viktig speciellt i vårt svenskspråkiga utspridda stift. Vi behöver organ och institutioner som binder ihop det språkliga området som annars kan bli mycket splittrat. Borgå stift har språket gemensamt. I övriga frågor behöver vi i respekt för varandra hitta gemensamma nämnare där vi tillsammans blir starkare.
2. I mitt arbete ser dagligen de utmaningar som vår kyrka står inför just nu. De ekonomiska resurserna och strukturerna förändras. De här frågorna bör diskuteras på alla nivåer. I förändringar får vi inte glömma det centrala; att välkomna alla till gemenskap kring Jesus Kristus.
Jag har sett vilka rikedomar samarbete över nations- och samfundsgränser medför. Jag vill jobba för ett stift där vi utvecklar det vi är bra på, delar med oss av det vi har, rör oss över gränser och tar lärdom av andra.


Listan ”Tillsammans i kyrkan” (Österbotten)


Daniel Björkstrand
Ja, varför behövs stiftsfullmäktige? Att man överhuvudtaget ställer den frågan är ju lite oroväckande. För ifall stiftsfullmäktige bara fungerar som en gummistämpel för färdigt fattade beslut, vilket antytts i olika uttalanden, så är det ju ingen större idé med hela organet i sin nuvarande form.
Stiftsfullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i frågor som rör ekonomi och verksamhet, och ett sådant organ behövs förstås. Och visst behövs det också ett centralt organ för behandling av initiativ från kyrko- och församlingsråden i stiftet.

2) Jag vill bidra med en gnutta nytänkande; det är bra för alla organisationer att med jämna mellanrum få in nya medlemmar som inte känner till hur saker gjorts tidigare. Som ekonom vill jag förstås också bidra med kunskap i ekonomiska frågor. Vi vet alla åt vilket håll ekonomin har gått i Finland de senaste åren, även inom kyrkan, så det är av högsta vikt att det i stiftsfullmäktige finns medlemmar med god kunskap om ekonomi.

Gerd Erickson
1. Stiftsfullmäktige behövs som en länk mellan församlingarna och domkapitlet. Stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift är att föra fram goda idéer från fältet, påverka utformingen av stiftets verksamhetsplan och godkänna den.

2. Jag vill vara med och skapa goda ramar för mångsidig och meningsfull verksamhet i stiftet och dess församlingar.

Hans Ingvesgård
1. Stiftsfullmäktige behövs som en viktig kontaktlänk till de olika
församlingarna, i första hand till den egna regionens församlingar
och förtroendevalda.
2. Stöda och hjälpa de enskilda församlingarnas anställda och frivilliga
arbetare. Utarbeta alternativa förslag för att göra familjegudstjänsterna attraktivare. Uppmana kyrkomötet att tillsätta en kommitté som skulle revidera psalmboken. Sprida Guds ord bland församlingsmedlemmarna.

Anita Ismark

1. Det svenska stiftets betydelse har ökat i det nu rådande samhällsklimatet när svenska språket blir alltmer undanträngt i vårt samhälle. Behandlar frågor som är synnerligen angelägna och som påverkar oss svenskspråkiga församlingsmedlemmar. Svenskt församlingsliv behöver ett stöd och ett språkrör! Det finns ett nyvaknat intresse för religiösa frågor och jag anser att kyrkan bör ta vara på det!

2. Jag anser att det beror på medlemmarnas egen aktivitet och initiativ om stiftsfullmäktiges arbete ska bli meningsfullt. Jag är själv beredd att vara aktiv, ta initiativ till och väcka frågor för diskussion och djupare analys. Stiftsfullmäktige kan och ska utvecklas till en intressant och aktiv mötesplats för medlemmar från olika delar av Borgå stift med en agenda som möjliggör initiativ i olika frågor. Varje medlem bör har möjlighet att lämna in frågor och initiativ.

Jag tycker att man kunde ta upp följande teman:
- Kyrkans syn på äktenskapet, presentation av pågående utredningsarbete
- Svenskans och stiftets ställning i en större förvaltningsreform
- Kyrkans mission - presentation av nuläge och ekonomi
- Formen för lekmannaaktivitet
- Finlandssvenskt gudstjänstliv - få fler att delta i högmässan

Anna-Karin Lärka
1. Stiftsfullmäktige i Borgå stift behövs för att föra svenska församlingarnas talan i rikskyrkan. Detta sker exempelvis genom framställningar till kyrkomötet utgående från vårt stifts perspektiv. Sedan tycker jag också att det är viktigt med ett öppet diskussionsklimat så att frågor som är aktuella i församlingarna kan diskuteras vid sidan av de fastställda uppgifterna. Den viktigaste uppgiften är att stödja och främja kyrkans uppgift i stiftet och församlingarna.

2. Kyrkans riktlinjer för de fem kommande åren betonar, förutom budskapet om Gud, medlemmens betydelse i kyrkan och hur vi möter och stöder varandra. I stiftsfullmäktige vill jag jobba i enlighet med dessa riktlinjer så att församlingarna i vårt stift utgör en mötande kyrka där medlemmarna upplever tron på Gud som en resurs och församlingarna upplevs som tillitens samfund.

Lisen Nybäck
Stiftsfullmäktige hjälper de enskilda församlingarna att göra sig hörda samt gynnar gemenskapskänslan i hela stiftet. Stiftsfullmäktiges uppgift bör vara att underlätta och utveckla församlingsarbetet i hela stiftet.
Min uppgift är att som lekman, icke anställd i kyrkan, komma med infallsvinklar "utifrån" sett.

Monika Nyman
Har ingen erfarenhet av jobbet i stiftsfullmäktige men jag föreställer mig att det behövs eftersom det finns endast ett svenskspråkigt stift i vårt land. Bra att höra om hur andra församlingar har det, säkert är mycket gemensamt men det finns också olikheter i de finlandssvenska församlingarna. Tror att det är bra med ett gemensamt stift som länkar ihop oss.
Jag har under flera år suttit med i min egen församlings råd och gemensamma kyrkorådet. Skulle vilja se hur andra församlingar fungerar och tycker att det skulle vara intressant att vara med i stiftsrådet och se sakerna ur ett större perspektiv.

Gun-Maj Näse
1. Stiftsfullmäktige är det beslutandeorgan som kan hålla kontakten mellan lokalförsamlingar, domkapitel, kyrkomöte och kyrkostyrelsen. Eftersom vi har en folkkyrka är det viktigt att det finns en linje till högsta beslutande. Stiftsfullmäktige skall representera lokalförsamlingar och församlingsarbetare (i någon mån) och bevaka lokalförsamlingarnas intressen och kyrkans medlemmars intressen. Under årens lopp har olika modeller prövats för beslutsfattande och kontakter. Just nu har vi denhär modellen med stiftsfullmäktige, domkapitel, kyrkostyrelse och kyrkomöte. Ännu verkar den så ny att lokalförsamlingarna eller församlingsmedlemmar inte ännu hittat in i tågordningen. Orsakerna är flera och har diskuterats i stiftsfullmäktige.
Via stiftsfullmäktige är det möjligt att påverka beslut som gäller det kyrkliga livet och kyrkliga lagar.

2.Stiftsfullmäktige består ju av lekmän och präster från alla delar av stiftet. Då är det viktigt att samarbeta och lära känna varandras frågor, problem och behov. Stiftsfullmäktige bör ta ansvar för att stärka kyrkans liv till uppbyggelse och gemenskap för kyrkans medlemmar.

3. Eftersom mitt arbetsliv har ägnats åt församlingens kristna fostran, så känns det viktigt för mig att bevaka och hålla kontakter i ärenden som gäller fostran och undervisning. Och därtill när jag som anställd och som frivillig arbetar i nära kontakt med våra inomkyrkliga väckelserörelser vill jag
se potentialen i samarbetet. För Guds rikes tillväxt, i hjälparbete och mission/evangelisation och för den andliga gemenskapen behövs frivilliga medarbetares insatser.

Kristian Sjöbacka
1. Stiftsfullmäktige är ett fullmäktigeorgan likt det som finns i andra kommunala eller kyrkliga kommuner och församlingar. Uppgiften är klar, den är ett beslutande organ. Ärendena förbereds och till stor del blir de godkända i enlighet med domkapitlets beredning, men faktum kvarstår, det är fullmäktige som godkänner. Detta kan te sig som enbart en godkännande uppgift av redan beredda ärenden, men i stiftsfullmäktige förs en hel del samtal både innan och i samband med ärendena och i synnerhet då i större ärenden. Jag ser fullmäktiges uppgift klart som ett forum där domkapitlet och de förtroendevalda för en dialog och på det sättet stöder varandra i arbetet.

2. Jag vill arbeta för en bredare förståelse av att vi i vårt stift tänker och betonar saker olika, men att vi alla ändå arbetar för en gemensam sak, vårt finlandssvenska stift. Vi har möjligheter att föra diskussioner mellan de olika synsätten som finns i vårt stift och på det sättet lär vi känna varandras tankesätt och vilja på ett mer mänskligt plan än via media.

Olof Victorzon

1. Fortsatt envetet arbete. Stiftsfullmäktige behövs därför att det behövs i framtiden många flera engagerade lekmän i beslutande organ och på ansvarsposter. Lekmannarepresentanter behövs för att i större grad föra fram lekmannaperspektivet. Ex. Domkapitlet har en lekmannarepresentant för att påvisa att medbestämmande finns. I en omröstning betyder en representant ingenting.

2. Vår kyrka är aldeles för mycket specialiststyrd. På alltför många ledande platser finns teologiskt utbildade i stället för personer med lämpligare bakgrund. Det behövs flera ekonomer, statsvetare, organisationsutvecklare mm i den kyrkliga administrativa ledningen - både på centralt såväl som lokalt håll. Den andliga ledningen i kyrkan ska givetvis ledas av teologer men låt andra bära större delen av administrationen. Låt t.ex. kyrkoherden i första hand vara en herde och inte som nu i huvudsak verkställande direktör.

Harald Wester

 1. Stiftsfullmäktige behövs för att det ger möjlighet för lekmän och präster från hela stiftet att behandla aktuella och viktiga ärenden som berör kyrka och samhälle. Det viktigaste är att det ges möjlighet till diskussion och ett demokratiskt beslutsfattande.
3. Jag kommer att arbeta för att kyrkan och det kristna budskapet skall vara en del av det samhälle vi lever i.

På listan kandiderar också Hans Snellman, Jussi Lahti


”För Åland i stiftsfullmäktige”


Christian Beijar

- Bevaka de svenskspråkigas rättigheter i församlingarna är stiftfullmäktiges viktigaste uppgift.
- All kyrklig verksamhet och diakonala frågor är viktiga
- Bevaka Ålands intressen i Borgå stift
- slå vakt om det svenska språket i den kyrkliga förvaltningen
- ökat samarbete mellan de svenskspråkiga församlingarna
- satsa på information och utbildning för förtroendevalda/grupper och aktiva inom församlingarna
- IT-satsning genom en gemensam hemsida.


Suppleant 1: Marie Häggblom

För min del berörs jag av stiftsfullmäktigevalet på det sätt att jag är uppställd för suppleantplats på den listan som lämnats in för lekmannarepresent från Åland. Stiftsfullmäktige behövs enligt mej för att fånga upp och bevaka gemensamma frågor som berör oss kristna som tillhör ev.lutherska församlingar på olika håll inom Borgå stift.

Stiftsfullmäktiges viktigaste uppgift: Jag känner mej inte tillräckligt insatt för att våga uttala mej om det.

Jag vill arbeta för att vi inom våra svenskspråkiga församlingar inom Borgå stift ska kunna upprätthålla verksamhet som bedrivs på svenska, gällande administrativt arbete och även utåtriktad verksamhet som församlingarna har, gärna i samarbete med samhället i övrigt. Förnyande och utvecklande av gudstjänsterna så att alla kan känna sig hemma och välkomna i kyrkan känns viktigt för mej.

Suppleant 2: Owe Laine
1. Stiftsfullmäktige borde delta i att föryngra och avbyråkratisera kyrkan som till många delar är synnerligen stelbent och gammalmodig. Enligt mig är det det purfinska tänkesättet som är dominerande: "Så här har vi gjort i 50 år, nog bör det fungera i 50 år till"
2. Sträva till en jämnare ställning mellan finska och svenska språket i kyrkan. Finskan dominerar mer och mer trots att Finland sägs vara ett tvåspråkigt land.

KP

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00