Över 300 personer har undertecknat uppropet.
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

Över 300 har undertecknat pĂ„skuppropet

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

Vill man underteckna uppropet kan man göra det via domkapitlets Facebooksida. Länk finns här.

Uppropet:

Påskupprop i Borgå stift 2018

Som en solidaritetsyttring gentemot lidande människor vill vi i Borgå stift inför påsken särskilt fästa uppmärksamhet vid de flyktingar som de senaste åren kommit till Finland. Många församlingar i Borgå stift har aktivt jobbat med flyktingar på många olika sätt, bland annat genom att stöda dem under olika skeden i asylprocessen, samt aktivt diakonalt hjälpa människor. Enskilda människor har också hjälpt asylsökande och papperslösa, när myndigheterna hotat att utvisa människor, som med goda orsaker för asyl kommit till vårt land.

En del asylsökande har också konverterat till den kristna tron, trots att det är belagt med dödstraff, bl.a. i Afghanistan. Om konverteringen anges som grund för asylansökan bör den naturligtvis undersökas. Våra myndigheter har emellertid inte alltid trott på prästers och pastors vittnesmål, utan på oklara grunder ifrågasatt äktheten i omvändelserna och utvisat de berörda.

För några veckor sedan utvisades en man till Bagdad, som enligt vad som framkom i pressen hade goda skäl att frukta för sitt liv om han skulle bli utvisad och som av en församling i Helsingfors också hade fått sitt fall uppmärksammat inom ramen för det vi kallar ”Kyrka som fristad” (kyrkoasyl). Vi vet om irakier som mot sin vilja blivit utvisade till Bagdad med tillfälliga pass för utvisning, stick i stäv med de förordningar som irakiska myndigheter givit. De finländska myndigheterna har ingen verklig insyn i hur de tvångsdeporterade blir bemötta av polis, släkt och av de grupper som tidigare förföljt dem.

En annan grupp som har det särskilt svårt är de som tillhör hazarerna, en etnisk och religiös minoritet i Afghanistan. De har ofta kommit som minderåriga till Finland, men hotas av utvisning så fort de blivit myndiga. De utsätts för systematiskt våld i sitt hemland av IS och talibaner, men detta vill finländska myndigheter inte medge, trots belägg för det bl.a. från Amnestys håll. Dessa uppfyller villkoren för asyl, men många har trots det blivit utvisade till Kabul, som anses tryggt, trots att det är just där attentat den senaste tiden mot denna minoritet förekommit.

Fallet med familjen och flickorna i Lovisa visar på att myndigheterna också utvisar barn till krig och svåra förhållanden. Vi vill se en förändring i våra myndigheters agerande mot människor i behov av säkerhet och skydd mot förföljelser. Vi skulle önska se en humanare flyktingpolitik, bl.a. med återinförandet av uppehållstillstånd av humanitära skäl som avskaffades 2016.

En annan möjlighet som vi i stiftet efterlyser är möjligheten till att privat kunna bära ekonomiskt ansvar för en flykting. Det här är möjligt redan nu bl.a. i Kanada och Italien. Vi tror att en del församlingar, föreningar och grupper av enskilda människor skulle vara villiga att stå för de kostnader som mottagandet av en flykting i dagens läge ger upphov till. Redan idag finns det grupper av församlingsmedlemmar som sponsorerar enskilda flyktingar och papperslösa. Vi hoppas att flyktingar på detta sätt kunde erbjudas en säker och trygg resa från flyktinglägren ute i världen till Finland och uppehållstillstånd här. På det sättet skulle riskerna för människosmuggling minska. Vi vill uttrycka vårt varma stöd för det aktuella medborgarinitiativet på EU-nivå, vars syfte är att möjliggöra dylik privat sponsorering.

Björn Vikström
Tomas Ray
Jockum Krokfors
Cay-Håkan Englund
Virva Nyback
Catherine Granlund
Madeleine Wendelin
Hanna Eisentraut-Söderström
Åsa Eriksson
Gina Rivera
Stefan Myrskog
Irina Lemberg
Maria Wikstedt
Patrica Strömbäck
Karl af Hällström
Kaj Andersson
Carre Lönnqvist
Timo Sentzke
Matti Fischer
Mia Bäck
Inger Ylikoski
Berndt Berg
Lars-Runar Knuts
Dag-Ulrik Almqvist
Helen Liljeström
Camilla Ekholm
Nora Repo
Heidi Juslin-Sandin
Rita Backman
Sini Sundqvist
Thomas Rosenberg
Katarina Gäddnäs
Lotta Österberg-Englund
Annika Lumme
Kim Hohenthal
Marja-Liisa Hohenthal
Johan Terho
Stina Lindgård
Malena Björkgren
Lucas Snellman
Magnus Riska
Daniel Norrback
Mats Lindgård
Stefan Forsén
Johan Westerlund
Martin Fagerudd
Ann-Mari Audas-Willman
Pentti Raunio
Alexandra Äng
Ulrik Sandell
Roger Rönnberg
Tomi Tornberg
Anders Lindström
Marianne Sandström
Mari Puska
Kjell Granström
Marianne Sundroos
Stefan Äng
Guy Kronqvist
Hedvig Långbacka
Nina Gran
Bo-Göran Åstrand
Annette Särs
Rea Anner
Christina Elving-Anderssén
Ulf Särs
Johan Bärlund
Maria Björnberg
Anhild Träskman
Ulrika Wolf-Knuts
Peter Karlsson
Lena Mäntylä
Jarkko Willman
Harry S. Backström
Anders Store
Kim Rantala
Jenny Åkerlund
Sara Grönqvist
Tomas Portin
Gunilla Riska
Outi Laukkanen
Britta Dromberg‹Annette Frisk‹Stig Frisk‹Mia Heijnsbroek-Wirén‹Annina Hollmen‹Robert Lemberg
Thérèse Meriheinä‹Reidar Tollander‹Vera Tollander
Eva-Lotta Blom
Carita Riitakorpi
Per Stenberg
Kaj Granlund
Carolina Lindström
Tom Sjöblom
Glenn Kaski
Pia Rinne
Janette Lagerroos
Maria Sten
Jeanette Ribacka-Berg
Aino-Karin Lovén
Mikael Forslund
Simon Lampenius
Yvonne Terlinden
Ann-Katrin Store
Henry Byskata
Sixten Ekstrand
Sara George
Clas Abrahamsson
Anne Peltomaa
Marika Björkgren-Thylin
Ulf Sundstén
Ingmar Karlsson
Kristina Stenman
Siri Widestam
Mikael Kokkola
Kent Nygård
Anders Hallbäck
Mia Aitokari
Hans Johansson
Monica Slotte
Fredrik Kass
Milja Westerlund
Lena Åström
Ann-Lis Udd
Brita Ahlbäck
Maria Lindberg
Aslög Granlid
Niina Mura
Erika Augustson
Sari Liljeström
Tytti Juntumaa
Christina Caldén-Back
Mirjam Lille
Anne Holländer
Nina Björkman
Gun-Maj Näse
Leif Lindgren
Carita Sundén
Barbro Indola
Juanita Fagerholm-Urch
Michael Urch
Hans Boije
Johan Backholm
Ingrid Björkskog
Marianne Nyqvist-Mannsen
Kent Lundqvist
Jan-Erik Stenroos
Simon Djupsjöbacka
Patrik Hagman
Boris Nyholm
Simon Bergman
Gunborg Blom
Sandra Peltonen
Yvonne Granvik
Ben Johans
Kira Floman-Andersson
Sheila Liljeberg-Elgert
Bibbi Moliis
Suzanne Donner
Christer Björkman
Tor-Erik Store
Anna-Lisa Nilsson
Anne Sokka-Tuomala
Ann-Sofi Storbacka
Bobi Ekström
Ida Erikson
Siv Westerlund
Jan-Erik Nyberg
Åsa Forsman
Mirva Sandén
Paula Lönnemo
Lotta Keskinen
Claus Terlinden
Gunsi Svedberg
Anna Lindblad
Eva Johansson
Gun-Britt Törnqvist
Christer Svedberg
Amanda Audas-Kass
Jan Rosqvist
Göran Särs
Eivor Lindgård
Titti Edelfelt
Rolf Blauberg
Magdalena Sandell
Maria Boström
Sara Åström
Linda Haglund
Ingemar Johansson
Manda Karlsson
Maria Björkgren-Vikström
Anna-Maria Backlund
Harriet Löfs
Mikael Lindfelt
Boris Nyholm
Michaela Elg
Carina Andersson
Annika Enlund-Piirto
Mirella Enlund
Daniela Strömfors
Tony Forsbacka
Johanna Björkholm-Kallio
Åsa Forsbacka
Camilla Smeds
Emma Audas
Susanne Silfver
Marianne Gustafsson Burgman
Mariatta Grönroos
Gun Granlund
Birgit Kvarnström
Henrik Östman
Malin Lindblom
Maria Grandell-Strömsgård
Catharina von Schoultz
Nanna-Liisa Finskas
Martina Lindroos
Katarina Bergs-Westermark
Maria Sjöblom
Nora Koskimies
Christer Tonberg
Gun-Britt Thomasfolk
Anna Finell
Annika Nystedt
Annevi Heinonen
Anna Holm-Haavisto
Margareta Långs
Ebba Carling
Anna-Stina Antfolk
Alfons Boström
Olle Victorzon
Gallina Sandås
Mattias Boije
Nina Lindgård-Kautiainen
Maarit Gunnervall
Monica Wilenius
Yvonne Hirvi
Rose-May Raitio
Desirée Wiren
Teresa Haapasaari
Carina Forslund
Sofia Holm
Martina Nyberg-von Hellens
Heidi Ahlö
Yvonne Mattsson
Mary Frantz
Maja Backlund
Johanna Backholm
Anna-Karin Lärka
Cecilia Ekfors
Ida Alm
Kaisa Lundberg
Yvonne Lindström
Birgitta Eklund
Håkan Näsman
Anna-Lena Lundqvist
Nina Nysten
Lene Cederström
Staffan Söderlund
Siv-Britt Höglund
Malin Westerby
Lolan Björkman
Malin Eriksson
Anni Vaenerberg
Martin Sandberg
Catharina Englund
Stefan Vikström
Claus Ståhlberg
Helena Malm
Kerstin Sjöqvist
Ulrika Lindblad
Lotta Keskinen
Malin Eriksson
Erland Mattsson
Martin Backman-Witting
Olof Henricson
Boris Salo
Heidi Henricson
Lisbeth Lindström
Ulf Skogström
Ann-Mari Pettersson
Ann-Britt Hedman
Mirjam Stenwall
Amanda Berglund
Kristiina Hiltunen
Gunilla Sandén
Maj Lehtinen-Karlsson
Mari Johnson
Terese Williamson
Kerstin Österman-Rosenqvist
Ann-Kristin Åvall
Maria Korkvik
Gunilla Sandelin
Mirjam Lönnqvist
Marie Häggblom
Tiina Kujala
Karin Luther
Frank Berger
Annika Hendersson
Kerstin Lång
Britt-Marie Enholm
Tryggve Cederberg
Annika Byggmästar
Camilla Renlund
Christine Fagerholm
Sonja Knuts-Söderlund
Mikaela Steinegger
Rune Lindblom
Kerstin Haldin-Rönn
Jarmo Juntumaa
Astrid Thors
Monica Ohls
Kenneth Lytts
Teuvo Herranen
Sabina Forsbacka
Astrid Sundholm
Linda Karvonen
Lisa Lindell
Hanna Sandell
Anna Holmström
Harry Sanfrid Backström

Nicklas Storbjörk
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjĂ€nster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00
Slutet nÄtt

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17