Över 300 personer har undertecknat uppropet.
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

Över 300 har undertecknat påskuppropet

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

Vill man underteckna uppropet kan man göra det via domkapitlets Facebooksida. Länk finns här.

Uppropet:

Påskupprop i Borgå stift 2018

Som en solidaritetsyttring gentemot lidande människor vill vi i Borgå stift inför påsken särskilt fästa uppmärksamhet vid de flyktingar som de senaste åren kommit till Finland. Många församlingar i Borgå stift har aktivt jobbat med flyktingar på många olika sätt, bland annat genom att stöda dem under olika skeden i asylprocessen, samt aktivt diakonalt hjälpa människor. Enskilda människor har också hjälpt asylsökande och papperslösa, när myndigheterna hotat att utvisa människor, som med goda orsaker för asyl kommit till vårt land.

En del asylsökande har också konverterat till den kristna tron, trots att det är belagt med dödstraff, bl.a. i Afghanistan. Om konverteringen anges som grund för asylansökan bör den naturligtvis undersökas. Våra myndigheter har emellertid inte alltid trott på prästers och pastors vittnesmål, utan på oklara grunder ifrågasatt äktheten i omvändelserna och utvisat de berörda.

För några veckor sedan utvisades en man till Bagdad, som enligt vad som framkom i pressen hade goda skäl att frukta för sitt liv om han skulle bli utvisad och som av en församling i Helsingfors också hade fått sitt fall uppmärksammat inom ramen för det vi kallar ”Kyrka som fristad” (kyrkoasyl). Vi vet om irakier som mot sin vilja blivit utvisade till Bagdad med tillfälliga pass för utvisning, stick i stäv med de förordningar som irakiska myndigheter givit. De finländska myndigheterna har ingen verklig insyn i hur de tvångsdeporterade blir bemötta av polis, släkt och av de grupper som tidigare förföljt dem.

En annan grupp som har det särskilt svårt är de som tillhör hazarerna, en etnisk och religiös minoritet i Afghanistan. De har ofta kommit som minderåriga till Finland, men hotas av utvisning så fort de blivit myndiga. De utsätts för systematiskt våld i sitt hemland av IS och talibaner, men detta vill finländska myndigheter inte medge, trots belägg för det bl.a. från Amnestys håll. Dessa uppfyller villkoren för asyl, men många har trots det blivit utvisade till Kabul, som anses tryggt, trots att det är just där attentat den senaste tiden mot denna minoritet förekommit.

Fallet med familjen och flickorna i Lovisa visar på att myndigheterna också utvisar barn till krig och svåra förhållanden. Vi vill se en förändring i våra myndigheters agerande mot människor i behov av säkerhet och skydd mot förföljelser. Vi skulle önska se en humanare flyktingpolitik, bl.a. med återinförandet av uppehållstillstånd av humanitära skäl som avskaffades 2016.

En annan möjlighet som vi i stiftet efterlyser är möjligheten till att privat kunna bära ekonomiskt ansvar för en flykting. Det här är möjligt redan nu bl.a. i Kanada och Italien. Vi tror att en del församlingar, föreningar och grupper av enskilda människor skulle vara villiga att stå för de kostnader som mottagandet av en flykting i dagens läge ger upphov till. Redan idag finns det grupper av församlingsmedlemmar som sponsorerar enskilda flyktingar och papperslösa. Vi hoppas att flyktingar på detta sätt kunde erbjudas en säker och trygg resa från flyktinglägren ute i världen till Finland och uppehållstillstånd här. På det sättet skulle riskerna för människosmuggling minska. Vi vill uttrycka vårt varma stöd för det aktuella medborgarinitiativet på EU-nivå, vars syfte är att möjliggöra dylik privat sponsorering.

Björn Vikström
Tomas Ray
Jockum Krokfors
Cay-Håkan Englund
Virva Nyback
Catherine Granlund
Madeleine Wendelin
Hanna Eisentraut-Söderström
Åsa Eriksson
Gina Rivera
Stefan Myrskog
Irina Lemberg
Maria Wikstedt
Patrica Strömbäck
Karl af Hällström
Kaj Andersson
Carre Lönnqvist
Timo Sentzke
Matti Fischer
Mia Bäck
Inger Ylikoski
Berndt Berg
Lars-Runar Knuts
Dag-Ulrik Almqvist
Helen Liljeström
Camilla Ekholm
Nora Repo
Heidi Juslin-Sandin
Rita Backman
Sini Sundqvist
Thomas Rosenberg
Katarina Gäddnäs
Lotta Österberg-Englund
Annika Lumme
Kim Hohenthal
Marja-Liisa Hohenthal
Johan Terho
Stina Lindgård
Malena Björkgren
Lucas Snellman
Magnus Riska
Daniel Norrback
Mats Lindgård
Stefan Forsén
Johan Westerlund
Martin Fagerudd
Ann-Mari Audas-Willman
Pentti Raunio
Alexandra Äng
Ulrik Sandell
Roger Rönnberg
Tomi Tornberg
Anders Lindström
Marianne Sandström
Mari Puska
Kjell Granström
Marianne Sundroos
Stefan Äng
Guy Kronqvist
Hedvig Långbacka
Nina Gran
Bo-Göran Åstrand
Annette Särs
Rea Anner
Christina Elving-Anderssén
Ulf Särs
Johan Bärlund
Maria Björnberg
Anhild Träskman
Ulrika Wolf-Knuts
Peter Karlsson
Lena Mäntylä
Jarkko Willman
Harry S. Backström
Anders Store
Kim Rantala
Jenny Åkerlund
Sara Grönqvist
Tomas Portin
Gunilla Riska
Outi Laukkanen
Britta Dromberg
Annette Frisk
Stig Frisk
Mia Heijnsbroek-Wirén
Annina Hollmen
Robert Lemberg
Thérèse Meriheinä
Reidar Tollander
Vera Tollander
Eva-Lotta Blom
Carita Riitakorpi
Per Stenberg
Kaj Granlund
Carolina Lindström
Tom Sjöblom
Glenn Kaski
Pia Rinne
Janette Lagerroos
Maria Sten
Jeanette Ribacka-Berg
Aino-Karin Lovén
Mikael Forslund
Simon Lampenius
Yvonne Terlinden
Ann-Katrin Store
Henry Byskata
Sixten Ekstrand
Sara George
Clas Abrahamsson
Anne Peltomaa
Marika Björkgren-Thylin
Ulf Sundstén
Ingmar Karlsson
Kristina Stenman
Siri Widestam
Mikael Kokkola
Kent Nygård
Anders Hallbäck
Mia Aitokari
Hans Johansson
Monica Slotte
Fredrik Kass
Milja Westerlund
Lena Åström
Ann-Lis Udd
Brita Ahlbäck
Maria Lindberg
Aslög Granlid
Niina Mura
Erika Augustson
Sari Liljeström
Tytti Juntumaa
Christina Caldén-Back
Mirjam Lille
Anne Holländer
Nina Björkman
Gun-Maj Näse
Leif Lindgren
Carita Sundén
Barbro Indola
Juanita Fagerholm-Urch
Michael Urch
Hans Boije
Johan Backholm
Ingrid Björkskog
Marianne Nyqvist-Mannsen
Kent Lundqvist
Jan-Erik Stenroos
Simon Djupsjöbacka
Patrik Hagman
Boris Nyholm
Simon Bergman
Gunborg Blom
Sandra Peltonen
Yvonne Granvik
Ben Johans
Kira Floman-Andersson
Sheila Liljeberg-Elgert
Bibbi Moliis
Suzanne Donner
Christer Björkman
Tor-Erik Store
Anna-Lisa Nilsson
Anne Sokka-Tuomala
Ann-Sofi Storbacka
Bobi Ekström
Ida Erikson
Siv Westerlund
Jan-Erik Nyberg
Åsa Forsman
Mirva Sandén
Paula Lönnemo
Lotta Keskinen
Claus Terlinden
Gunsi Svedberg
Anna Lindblad
Eva Johansson
Gun-Britt Törnqvist
Christer Svedberg
Amanda Audas-Kass
Jan Rosqvist
Göran Särs
Eivor Lindgård
Titti Edelfelt
Rolf Blauberg
Magdalena Sandell
Maria Boström
Sara Åström
Linda Haglund
Ingemar Johansson
Manda Karlsson
Maria Björkgren-Vikström
Anna-Maria Backlund
Harriet Löfs
Mikael Lindfelt
Boris Nyholm
Michaela Elg
Carina Andersson
Annika Enlund-Piirto
Mirella Enlund
Daniela Strömfors
Tony Forsbacka
Johanna Björkholm-Kallio
Åsa Forsbacka
Camilla Smeds
Emma Audas
Susanne Silfver
Marianne Gustafsson Burgman
Mariatta Grönroos
Gun Granlund
Birgit Kvarnström
Henrik Östman
Malin Lindblom
Maria Grandell-Strömsgård
Catharina von Schoultz
Nanna-Liisa Finskas
Martina Lindroos
Katarina Bergs-Westermark
Maria Sjöblom
Nora Koskimies
Christer Tonberg
Gun-Britt Thomasfolk
Anna Finell
Annika Nystedt
Annevi Heinonen
Anna Holm-Haavisto
Margareta Långs
Ebba Carling
Anna-Stina Antfolk
Alfons Boström
Olle Victorzon
Gallina Sandås
Mattias Boije
Nina Lindgård-Kautiainen
Maarit Gunnervall
Monica Wilenius
Yvonne Hirvi
Rose-May Raitio
Desirée Wiren
Teresa Haapasaari
Carina Forslund
Sofia Holm
Martina Nyberg-von Hellens
Heidi Ahlö
Yvonne Mattsson
Mary Frantz
Maja Backlund
Johanna Backholm
Anna-Karin Lärka
Cecilia Ekfors
Ida Alm
Kaisa Lundberg
Yvonne Lindström
Birgitta Eklund
Håkan Näsman
Anna-Lena Lundqvist
Nina Nysten
Lene Cederström
Staffan Söderlund
Siv-Britt Höglund
Malin Westerby
Lolan Björkman
Malin Eriksson
Anni Vaenerberg
Martin Sandberg
Catharina Englund
Stefan Vikström
Claus Ståhlberg
Helena Malm
Kerstin Sjöqvist
Ulrika Lindblad
Lotta Keskinen
Malin Eriksson
Erland Mattsson
Martin Backman-Witting
Olof Henricson
Boris Salo
Heidi Henricson
Lisbeth Lindström
Ulf Skogström
Ann-Mari Pettersson
Ann-Britt Hedman
Mirjam Stenwall
Amanda Berglund
Kristiina Hiltunen
Gunilla Sandén
Maj Lehtinen-Karlsson
Mari Johnson
Terese Williamson
Kerstin Österman-Rosenqvist
Ann-Kristin Åvall
Maria Korkvik
Gunilla Sandelin
Mirjam Lönnqvist
Marie Häggblom
Tiina Kujala
Karin Luther
Frank Berger
Annika Hendersson
Kerstin Lång
Britt-Marie Enholm
Tryggve Cederberg
Annika Byggmästar
Camilla Renlund
Christine Fagerholm
Sonja Knuts-Söderlund
Mikaela Steinegger
Rune Lindblom
Kerstin Haldin-Rönn
Jarmo Juntumaa
Astrid Thors
Monica Ohls
Kenneth Lytts
Teuvo Herranen
Sabina Forsbacka
Astrid Sundholm
Linda Karvonen
Lisa Lindell
Hanna Sandell
Anna Holmström
Harry Sanfrid Backström

Nicklas Storbjörk
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48

Understöd. Sund-Vårdö församling för det största enskilda byggnadsunderstödet från Kyrkostyrelsen bland församlingarna i Borgå stift. Understödet på 74 700 euro är för det första skedet av renoveringen av Sunds gamla prästgård. 25.4.2018 kl. 14:05
Esse kyrka

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02
Janne Heikkilä, Ann-Mari Audas-Willman och Björn Vikström.

åsikter. Kyrkoherde Janne Heikkiläs uttalande om kvinnor i prästämbetet och om att viga frånskilda väckte diskussion. Domkapitlet kan inte väga prästers åsikter, endast pröva beredskapen att samarbeta, säger biskopen. 16.4.2018 kl. 18:12
Barnen i familjen sänder ett vädjande budskap till våra myndigheter.

flyktingar. Efter ett nytt avslag på sin asylansökan håller familjen Gill på att ge upp. 16.4.2018 kl. 09:15
Peter Blumenthal har sökt kyrkoherdetjänsten i Saltvik.

Tjänster. Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt ansökningstid sökts av Peter Blumenthal. Det meddelar domkapitlet. 13.4.2018 kl. 16:06

ämbetssyn. Biskoparna ger en skrapa mot seg diskriminering av kvinnor i prästtjänst. 13.4.2018 kl. 13:18

metoo. – Vi sviker vårt uppdrag som kyrka om vi inte är beredda att lyssna till de här obehagliga berättelserna som handlar om maktmissbruk och sexualitet. 13.4.2018 kl. 13:04

upprop. Borgå stifts påskupprop samlade över 800 namn och förs nu vidare på både kyrkligt och politiskt håll. 4.4.2018 kl. 09:45
Slutet nått

fattigdom. 97 000 matkassar och 8 000 måltider på över 300 utdelningställen. Den här mathjälpen delades ifjol ut av Kyrktjänst, som koordinerar församlingarnas EU-livsmedelshjälp. 26.4.2018 kl. 07:10

sångfest. Under veckoslutet 20–22 april samlas hundratals sångglada barn från hela Svenskfinland till Barnens Sångfest i Vasa. 18.4.2018 kl. 07:00

Inbesparingar. Vasa kyrkliga samfällighet säljer fastigheter och säger upp hyresavtal för att stärka en belastad ekonomi. 19.4.2018 kl. 07:15